U bevindt zich hier:

Besluitonderdelen en tekstmodel instructie

Besluitonderdelen en tekstmodel

Een instructie heeft een vrijetekststructuur en kent geen onderscheid in de drie afzonderlijke besluitonderdelen die voor omgevingsdocumenten met regels wel gelden.

Voor de instructie geldt dat het bevoegd gezag de inhoud van de instructie inclusief de motivering (of wijziging) van de instructie, aanlevert via de LVBB aan het DSO. De TPOD beschrijft in paragraaf 4.1 welke inhoud in welk besluitonderdeel thuis hoort.

Om de tekst van de besluitonderdelen ook machineleesbaar te maken is in het IMOP-tekstmodel aangegeven welke tekststructuren er mogelijk zijn. Dit zijn respectievelijk de artikelstructuur en de vrijetekststructuur. Het tekstmodel geldt voor alle officiële overheidspublicaties, waaronder straks bijvoorbeeld ook voor publicaties van de belastingdienst. De TPOD schrijft voor ieder onderdeel voor welke tekststructuur gebruikt moet worden, zie daarvoor de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3.

Tekststructuren

Er is voor inhoudelijke tekst in de instructie één tekststructuur mogelijk, die met verschillende tekstelementen gevuld wordt:

  • Vrijetekststructuur: de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat.In dit geval worden de tekstelementen divisie, divisietekst en inhoud toegepast.

    De vrijetekststructuur wordt ook toegepast in de overige onderdelen van de instructie, zoals de motivering van het besluit en bijlagen. In die onderdelen van de instructie worden ook de tekstelementen divisie, divisietekst en inhoud gebruikt.

Onderstaand figuur is een conceptuele weergave van de vrijetekststructuur.

Model vrijetekststructuur

Links en rechts hebben dezelfde opbouw. Links is het inhoudelijke deel van het besluit en rechts zijn zaken als motivering en bijlagen. Een divisie kan weer een divisie bevatten of divisie tekst met daarin de inhoud. Inhoud of divisitekst kan geen divisie bevatten. Alleen het inhoudelijke deel (links) kan geannoteerd worden. Dit kan niet met bijlagen en dergelijke.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

In onderstaand figuur is per besluitonderdeel en de bijlages daarvan conceptueel aangegeven welke tekststructuur van toepassing is. Let daarbij vooral op de kleur van de balkjes; donkergroen voor de vrijetekststructuur van het lichaam van het besluit. Deze is te annoteren. Voor de motivering en bijlagen lichtgroen voor vrijetekststructuur buiten het lichaam van het besluit. Deze tekststructuur is hetzelfde maar deze kun je niet annoteren. Ook zijn er onderdelen uitgegrijsd, omdat deze niet verplicht zijn.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

Deel één: motivering Dit deel van het besluit bestaat uit de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit tot vaststelling c.q. wijziging van de instructie. Dit deel begint met de vaststellingsdocumenten: de overwegingen van het bestuur die leiden tot het nemen van het besluit. Daarna volgt de motivering: de inhoudelijke onderbouwing van het besluit. In het geval van een wijzigingsbesluit wordt in dit deel onder andere beschreven op welke onderdelen de instructie wordt aangepast en waarom. Indien gewenst kunnen bijlagen met onderzoeksgegevens en bescheiden bij dit eerste deel van het vaststellingsbesluit gevoegd zijn.

Deel twee: instructie Dit deel van het besluit is de instructie zelf. Hierin staat de opdracht aan het bestuursorgaan tot het uitoefenen van een taak of bevoegdheid en de daarbij behorende Locatie of Locaties. Indien nodig kunnen ook bij dit tweede deel bijlagen worden gevoegd. In het geval van een wijzigingsbesluit wordt in dit deel concreet aangegeven op welke wijze de instructie wordt aangepast. Aangegeven wordt welke onderdelen aan het initiële besluit worden toegevoegd, geschrapt, gewijzigd of vervangen door andere. Bij een wijzigingsbesluit wordt dit deel weergegeven in ‘renvooiweergave’; een weergave waarin met visuele middelen wordt duidelijk gemaakt wat wordt toegevoegd of geschrapt.

Besluitonderdelen, tekststructuren en tekstelementen

In paragraaf 5.3.1 en paragraaf 5.3.2 is aangegeven in welke hiërarchie de tekstelementen mogen voorkomen wat betreft de vrijetekststructuur. In de kolom toelichting zijn enkele zaken daaruit overgenomen, voor de volledige informatie moet de TPOD geraadpleegd worden. De verwachting is dat een groot deel door de software automatisch wordt gewaarborgd.

Functioneel verbeelden

Het presentatiemodel schrijft voor hoe de teksten in een instructie gepresenteerd worden. Hierbij gaat het presentatiemodel uit van het principe van ‘functioneel verbeelden’. Volgens dit principe zijn er geen voorschriften over de exacte opmaakstijl, maar zijn er alleen eisen aan wát er weergegeven moet worden. Hiervoor is de hiërarchische structuur van de tekst bepalend.

Lees hierover meer op de pagina Presenteren instructie - presenteren van tekst.

Standaardindeling

Het bevoegd gezag is vrij om de instructie naar eigen inzicht in te delen. De STOP/TPOD standaard schrijft geen inhoudsopgave voor.