U bevindt zich hier:

Inhoudelijke aspecten instructie

Wat is een instructie?

De instructie is een besluit van gedeputeerde staten of minister, gericht tot één of een beperkt aantal bij de instructie specifiek aan te duiden lagere bestuursorganen -gemeente, provincie of waterschap- over de uitoefening van een taak of bevoegdheid. Met de instructie wordt aangegeven bij het geadresseerde bevoegd gezag welke opdracht om een bepaalde taak of bevoegdheid uit te oefenen en/of opdracht over de manier waarop de uitoefening van een taak of bevoegdheid moet gebeuren.

Een instructie heeft alleen werking voor het bevoegd gezag waarop het is gericht en heeft geen rechtstreekse werking voor burgers of bedrijven. Voor hen heeft de instructie pas gevolgen als het bevoegd gezag die de instructie heeft gekregen, deze ook heeft uitgevoerd door het nemen van een besluit of door het verrichten van een feitelijke handeling.

Inhoudelijke aspecten in de TPOD

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten. In hoofdstuk 2 van de TPOD staan o.a. overzichten met betrekking tot de inhoud van het omgevingsdocument die het kan en mag bevatten. Daarnaast geeft het aan, op basis van de Omgevingswet, of er sprake is van overgangsrecht en of er andere regels of besluiten zijn die kunnen leiden tot wijzigingen in het omgevingsdocument (meervoudig bronhouderschap). Ook beschrijft het hoe het omgevingsdocument omgaat met de bruidsschat.

De hiervoor genoemde inhoudelijke aspecten vormen een deel van de uitgangspunten voor het modelleren van het omgevingsdocument. De TPOD vertaalt dit naar informatiekundige specificaties.

Naast de TPOD is er ook aanvullende informatie beschikbaar, veelal in de vorm van een handreiking of een modelleringsrichtlijn. Hierin staat voor het specifieke omgevingsdocument welke inhoudelijke richtlijnen of afspraken er nog meer gemaakt worden. Tot slot is er nog meer informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.