U bevindt zich hier:

Muteren instructie

Het proces muteren & consolideren

Muteren en consolideren betreft het wijzigen en geautomatiseerd samenstellen van de toestanden van de regeling. Dit gebeurt op basis van consolidatie-informatie die in een besluit of mutatie ligt besloten, zoals bijvoorbeeld de datum waarop het besluit in werking treedt. Bij het aanpassen van een Omgevingsdocument, door middel van een wijzigingsbesluit, wordt er gesproken over muteren. Het consolideren is het samenvoegen van het initiële besluit en de daarop volgende wijzigingsbesluiten, met als resultaat een doorlopende versie van het Omgevingsdocument. Dit is de geconsolideerde versie.

De volgende zaken zijn te het wijzigen:

  • Tekst (incl. tabellen en illustraties, etc) en GIO’s

  • Besluiten/regelingen

  • OW-objecten

Dit betreft dus niet alleen het gedeelte van een regeling wat de gewijzigde regelgeving zelf bevat, maar ook het deel met de geldigheidsbepalingen en ook de informatie in de metadata (citeertitel, etc.).

Muteren in de keten

Bevoegde gezagen werken in hun eigen systemen met Omgevingswet-informatie. Denk hierbij aan een artikel, een activiteit, een omgevingsnorm, een hoofdlijn in een omgevingsvisie, en aan locaties met een geometrie. Een bevoegd gezag levert deze informatie vervolgens aan de landelijke voorzieningen, in de keten van plan tot publicatie. De landelijke voorzieningen zijn in deze de LVBB en DSO-LV en beiden maken gebruik van een gezamenlijk aanleverpunt. Een aanlevering bestaat enerzijds uit een of meerdere besluiten, met bijbehorende artikelen en werkingsgebieden ten behoeve van een officiële publicatie en bestaat anderzijds uit domein specifieke Omgevingswet-informatie, zoals Activiteiten, Gebiedsaanwijzingen, Juridische regels etc. Deze informatie wordt door bevoegde gezagen ten behoeve van de levering aan landelijke voorzieningen ondergebracht in bestanden.

Uitleg over het muteren volgt in onderstaand filmpje

Mutatiescenario's

Wijzigingen zijn er in meerdere vormen en op meerdere objecten van toepassing. We spreken hier over mutatiescenario's. Er zijn inmiddels een aantal mutatiescenario’s uitgewerkt, te weten:

  • Omwisselen van artikelen
  • Verwijderen van een lid
  • Vervangen van een artikel
  • Vervangen van inhoud van een artikel
  • Vervangen van inhoud van artikel en OW-activiteit
  • Vervangen van gehele regeling en OW-activiteit
  • Intrekken en vervangen

 

Omwisselen van artikelen

Het mutatiescenario in het leven geroepen om artikelen om te kunnen wisselen als bijvoorbeeld een artikelvolgorde is vastgesteld, maar men het duidelijker vindt om de volgorde te wijzigen. Tevens wordt hierbij het verschil tussen het wId en het eId duidelijk. Het eId is een functionele identificatie, deze kan wijzigen. Het wId is een technische identificatie en deze kan niet wijzigen.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar de artikelen 2.5 en 2.6 vastgesteld. Dit jaar hebben ze deze volgorde nog eens goed bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het logischer is om artikel 2.6 voor 2.5 te plaatsen. De gemeenteraad stelt dit jaar vast dat de artikelen moeten worden omgewisseld. Uiteraard moeten deze ook hernummerd worden. Artikel 2.6 wordt artikel 2.5 qua nummering.

Technisch houdt dit in dat het wId van (voormalig) artikel 2.5 gelijk blijft, ook al is het nu eigenlijk artikel 2.6. Dat geldt ook voor het wId van (voormalig) artikel 2.6.

Verwijderen van een lid

Het mutatiescenario in het leven geroepen om leden binnen een artikel te kunnen verwijderen als deze niet meer van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.7 Gebruikersactiviteiten die zijn toegelaten nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend met drie leden vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om lid 2 betreffende de indieningsvereisten te schappen. Lid 3 wordt na hernummering lid 2.

Vervangen van een artikel

Dit mutatiescenario in het leven geroepen om artikelen te kunnen vervangen,bijvoorbeeld als de inhoud van het artikel gewijzigd is, maar het artikel wel dezelfde nummering houdt. Het artikel wordt in zijn geheel vervangen.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de verwijzing naar een bijlage 13 met geluidsregels te schappen en deze in het artikel te verwerken.

Technisch gezien wordt bij het verwijderen van het artikel direct verwezen naar het wId dat geschrapt wordt (2.14). Hierna kan er voor gekozen worden om het functionele ID aan te passen (2.14_oud). De toevoeging van het nieuwe artikel (2.14) betekent dat er een nieuw wId gebruikt wordt (2_2.14).

Vervangen inhoud van een artikel

Het mutatiescenario in het leven geroepen om de inhoud van artikelen te kunnen wijzigen als deze bijvoorbeeld een term bevat die gewijzigd dient te worden. Alleen dit deel uit het artikel wordt vervangen voor andere tekst.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de tekst uitoefenen van dienstverlening te wijzigen in verlenen van diensten. Deze tekst wordt vervangen, zoals te zien is in bovenstaande afbeelding.

Term in een artikel wijzigen

Het mutatiescenario is in het leven geroepen om te tonen hoe het eruitziet als er een annotatie (OW) wordt gewijzigd. Het wijzigen van een bepaalde term kan ertoe leiden dat niet alleen een wijziging in de tekst, maar ook in de annotaties wenselijk is.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de term kantoren te wijzigen in kantoorruimten. Verder wil de gemeenteraad dat ook de activiteit exploiteren van een kantoor ook exploiteren van een kantoorruimte gaat heten. Dit zorgt ervoor dat bij de ‘regels op de kaart’ in het DSO-LV de activiteit onder de nieuwe term terug te vinden is.