U bevindt zich hier:

Presenteren instructie

Het presentatiemodel

Een omgevingsdocument dient begrijpelijk te zijn voor mensen. Daarom dienen omgevingsdocumenten niet alleen machineleesbaar te worden aangeboden, maar ook op een voor de mens te interpreteren wijze. Uitgangspunt is dat de tekst, de bijbehorende locaties en de waarden die verschillende locaties hebben, zo overzichtelijk mogelijk worden gepresenteerd dat de raadpleger ze correct kan interpreteren.

Het presentatiemodel beschrijft de richtlijnen ten aanzien van het presenteren van omgevingsdocumenten. Het model gaat in op  het presenteren van geometrie en annotaties.

Lees hier het presentatiemodel.

Principes van het functioneel presenteren

Het uitgangspunt voor de mens te interpreteren presentatie van locaties is dat gebruik gemaakt wordt van de annotatie met objecten zoals omschreven in het informatiemodel, zoals activiteit, gebiedsaanwijzing, omgevingswaarde, omgevingsnorm. Ofwel de inhoudelijke annotatie is bepalend voor de symboliek (kleur/arcering) waarmee een locatie wordt weergegeven. Deze worden door de viewer van het DSO herkent en daardoor met een bepaalde kleur op de kaart getoont. 

In de geest van de Omgevingswet is er bewust voor gekozen om bevoegde gezagen enige vrijheid te bieden ten aanzien van hoe zij hun omgevingsdocumenten en regelingen presenteren. De exacte wijze van presenteren is afhankelijk van welke boodschap het bevoegd gezag precies wilt overbrengen. Dit is mede afhankelijk van hoe de softwarepakketen de verschillende symboolcodes gaan inbouwen. 

Voor de bekendmaking en publicatie van een omgevingsdocument kan het mogelijk zijn dat een bevoegd gezag bepaalde elementen in een omgevingsdocument wilt benadrukken om een bepaalde boodschap over te brengen, terwijl in de DSO-viewer de vergelijkbaarheid tussen bepaalde locaties en regels waarschijnlijk belangrijker is. Het presentatiemodel biedt bevoegde gezagen daarom enige vrijheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot de presentatie van een omgevingsdocument.

Presenteren van tekst (een besluit of regeling)

Om een besluit of geconsolideerde regeling op een mensleesbare manier te presenteren is de STOP presentatiestandaard van toepassing. Meer informatie over de STOP presentatiestandaard is te vinden via de website van KOOP

Functioneel presenteren

STOP hanteert het principe van functioneel verbeelden: alleen als het een functie heeft om de presentatie voor te schrijven is het onderdeel van de standaard.

Tekstpresentatie

Bij het weergeven van tekst wordt gebruik gemaakt van opmaakelementen om tekst in een bepaald lettertype of dik of schuin weer te kunnen geven. De standaard bevat opmaakelementen, maar schrijft niet voor hoe de opmaakelementen verbeeld moeten worden.

Presentatie van informatieobjecten

In besluiten kan informatie worden opgenomen die niet in tekstuele vorm op een voor de mens leesbare manier weergegeven kan worden. De geometrische begrenzing van een gebied, vastgelegd in een geografische informatieobject (GIO), is daar een voorbeeld van.

Presentatie van wijzigingsbesluiten

Een besluit kan de vaststelling van een initieel besluit (een eerste versie van een regeling) betreffen of een wijziging van het initiële besluit of regeling. Een wijzigingsbesluit dient in mensleesbare vorm alleen datgene te tonen wat door het besluit wordt gewijzigd.

Een besluit bestaat uit de verschillende besluitonderdelen (regelteksten of teksten met een vrijetekststructuur), inclusief de verwijzing naar (geografische) informatieobjecten. Een besluit kan de vaststelling van een initieel besluit (een eerste versie) betreffen of een wijziging van een eerder genomen besluit.

De verwijzing naar een informatieobject dient in de mensleesbare weergave van het besluit opgenomen te worden middels een mensleesbare betekenisvolle tekstuele aanduiding zodat duidelijk is welke informatie als onderdeel van het besluit is vastgesteld. Het presentatiemodel legt de verbinding tussen het informatieobject en het besluit door een mensleesbare tekstuele aanduiding van het informatieobject in de tekst op te nemen. Op deze wijze wordt het informatieobject onderdeel van het besluit en krijgt het juridische status.

Mensleesbare tekstuele aanduiding en verwijzingen naar geografische informatieobjecten in de tekst van het besluit

 

Het verschil tussen de LVBB en het DSO-LV is dat de LVBB document georiënteerd is, terwijl het DSO-LV geconsolideerde informatie laat zien over de verschillende documenten heen en in combinatie met de ruimtelijke plannen.

 

Tekstpresentatie van teksten met een vrijetekststructuur

De vrijetekststructuur is een tekststructuur die wordt gebruikt voor teksten die geen artikelen bevatten en wordt toegepast bij visiedocumenten, projectbesluiten, aankondigingen, maar ook in het nawerk (bijlagen en/of de toelichting van een regeling). Bij de vrijetekststructuur zijn vormvereisten tot een minimum beperkt, zodat bestuursorganen flexibel zijn om het instrument zoveel mogelijk naar eigen inzicht vorm te geven. Bij de presentatie van teksten met een vrijetekststructuur wordt voor de opmaak van tekst (korpsgrootte van het lettertype) hetzelfde principe gehanteerd als bij de teksten met een artikelstructuur: de hiërarchische indeling op basis van de tekstelementen (formele divisie, formele inhoud en divisie en inhoud) wordt uitgedrukt in relatieve groottes ten opzichte van het kleinste element en dient ook gehanteerd te worden bij de opmaak die aan een raadpleger wordt getoond.

Presentatie in kaartbeeld: annoteren – symboliseren – presenteren

Voor de functionele presentatie in kaartbeeld is annoteren belangrijk. De volgende inhoudelijke annotaties zijn gekoppeld aan een locatie en kunnen daarom gebruikt worden om een geometrie te verbeelden:

  • Activiteit;

  • Gebiedsaanwijzing;

  • Omgevingswaarde;

  • Omgevingsnorm.

In het presentatiemodel worden deze inhoudelijke annotaties en hun attribuut groep gebruikt om te bepalen met welke symboliek (kleur/arcering) een locatie in een kaartbeeld wordt weergegeven. Het principe hiervoor is generiek en kan toegepast worden op alle bovenstaande annotaties.

Dit principe kan het best toegelicht worden aan de hand van het voorbeeld in onderstaande afbeelding.

Afbeelding presenteren wonen

Conceptuele verbeelding van het principe annoteren - symboliseren - presenteren

In bovenstaand voorbeeld zie je een juridische regel waaraan een locatie is gekoppeld: gebied A. Ook is in de juridische regel de activiteit geannoteerd: gebruiken voor wonen. Bij het annoteren van de activiteit kan ook een activiteitengroep gekozen worden, in dit geval: woonactiviteit. De activiteitengroep staat in de symbolisatietabel waaraan een symbolisatie is gekoppeld, deze symbolisatie wordt op de kaart als verbeelding van de activiteit getoond.

De waarde van het attribuut groep van de annotatie bepaalt dus de symbolisatie waarmee de locatie wordt verbeeld op de kaart.

Ditzelfde principe kan ook toegepast worden op de annotaties gebiedsaanwijzing, omgevingswaarde en omgevingsnorm. Bij deze annotaties is de groep bepalend voor de symbolisatie waarmee een locatie wordt verbeeld op de kaart.

Voor de inhoudelijke annotaties omgevingswaarde en omgevingsnorm moet ook de normwaarde geannoteerd worden. De bijbehorende normwaarde kan gebruikt worden voor de verbeelding op de kaart. In de symbolenbibliotheek STOPTPOD zijn daarvoor kleur verlopen opgenomen om ranges van normwaarden te kunnen verbeelden.

De idealisatie die aangeeft op welke manier de begrenzing van een locatie geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is (bijv. exact of indicatief),zou ook gebruikt kunnen worden bij de presentatie van objecten op de kaart. Dat kan bereikt worden door voor objecten waarvan de begrenzing exact bedoeld is, symboolcodes uit de symbolenbibliotheek STOPTPOD te kiezen met een gesloten lijn en voor objecten waarvan de begrenzing indicatief bedoeld is te kiezen voor een symboolcode die correspondeert met een onderbroken lijn.

Symbolisatiemethoden

Met welke exacte symboliek een locatie in een kaartbeeld wordt getoond, is afhankelijk van de symbolisatiemethode die wordt toegepast.

Het presentatiemodel biedt vier verschillende mogelijkheden om een locatie op een kaartbeeld in een viewer weer te geven:

  1. Symbolisatie op basis van een afgesproken standaard symbolisatie.

  2. Een eigen symbolisatie die afwijkt van de standaard symbolisatie.

  3. Een symbolisatie specifiek bedoeld voor een kaartviewer, afwijkend van bovenstaande symbolisatie.

  4. Werkingsgebieden.

Een uitleg over de symbolisatiemethoden met voorbeelden vind je in hoofdstuk 3 van het presentatiemodel.

De keuze voor een bepaalde symbolisatiemethode

Het is mogelijk om afhankelijk van de boodschap die je wilt overbrengen met het kaartbeeld te kiezen voor een symbolisatiemethode die daar het beste bij past. Het is goed voor te stellen dat de wijze waarop je een kaartbeeld wilt tonen in de LVBB, anders is dan in de DSO-viewer.

In de LVBB kan bijvoorbeeld één besluit bekend gemaakt worden, dan wil je het kaartbeeld op een manier tonen die goed laat zien wat er in het besluit is vastgesteld. Deze symbolisatie in het kaartbeeld hoeft niet gelijk te zijn aan de symbolisatie in het kaartbeeld in de DSO-viewer. In de DSO-viewer kunnen regelingen interbestuurlijk en interregionaal getoond worden op de kaart. In dat geval heeft de standaardsymbolisatie misschien de voorkeur, zodat de gebruiker de verschillende regelingen en locaties makkelijker kan vergelijken. Om de standaardsymbolisatie te faciliteren is er ook een symbolenbibliotheek in het presentatiemodel opgenomen.

De symbolenbibliotheek is zeer uitgebreid om een ruim pallet aan kleuren en vormen te kunnen gebruiken bij de visualisatie van een geografisch informatieobject. Het is niet mogelijk om in de symbolenbibliotheek symbolen toe te voegen. Een bevoegd gezag kan wel kiezen voor een ander symbool dan het standaardsymbool. Als dat gewenst is kan de afwijkende symbolisatie of specifieke symbolisatie toegepast worden.

Voor ruimtelijke plannen gelden de RO-standaarden en de daarmee samenhangende verbeelding. Het presentatiemodel STOP/TPOD is hier niet op van toepassing. De symbolenbibliotheek in het presentatiemodel sluit wel zo veel mogelijk aan op de verbeelding van ruimtelijke plannen.

Voor de symbolenbibliotheek wordt verwezen naar Symbolenbibliotheek STOPTPOD v0.98-kern [.xls] en Implementatiebestanden presentatiemodel STOPTPOD v0.98-beta [SLD en symbolen in zip].

De kleur zoals voorgesteld in de symbolenbibliotheek is ondersteunend bedoeld. Bij het raadplegen van de kaart zal de gebruiker de kaartviewer interactief moeten gebruiken (bijvoorbeeld door bepaalde kaartlagen aan of uit te zetten) om de juiste conclusies te kunnen trekken.