U bevindt zich hier:

Uitgewerkte mutatiescenario's

Beschikbare mutatatie scenario's uitgewerkt

Bij het muteren van een besluit of regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de mensleesbare tekst en de machineleesbare tekst. De mensleesbare tekst is wat bevoegd gezag voor zich ziet in de plansoftware (a la Word/teksteditor) en de machineleesbaretekst is wat onder water gebeurt in de plansoftware (meestal in xml formaat) en hoe zaken ook aangeleverd worden aan de LVBB voor de renvooiservice. De renvooiservice berekent het verschil tussen de regeling hoe deze was en hoe deze is geworden. Aan een besluit of regeling wordt ook een datum gehangen, zodat je kunt zien wanneer welke regeling geldend was. Dit wordt in het DSO ook wel tijdreizen genoemd.

Binnen het muteren van besluit of regeling zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Verwijderen, met de actie Verwijder. Het gaat hier om artikelen/divisies of delen daarvan die verwijderd worden.
  • Toevoegen met de actie VoegToe. Het gaat hier om artikelen/divisies die toegevoegd worden en waar dat gebeurt.
  • Vervangen met de actie Vervang. Het gaat hier om elementen die gemuteerd worden.

Bij het wijzigen dient in de machineleesbare tekst verwezen te worden naar het workID (wId) omdat dit de onveranderlijke identificatie is.

Onderstaande afbeeldingen van de mutatiescenario's bevatten een lichte bovenzijde met daarin het besluit of de regeling zoals het is of was en aan de donkerdere onderzijde het besluit of regeling zoals het wordt of gaat worden. Let op: er moet ook nog een datum worden toegevoegd in verband met het kunnen tijdreizen. Verder zie je aan de linkerzijde de mensleesbare tekst en aan de rechterzijde (soms onder) de machineleesbare tekst.

Verwijderen van een lid

Het mutatiescenario in het leven geroepen om leden binnen een artikel te kunnen verwijderen als deze niet meer van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.7 Gebruikersactiviteiten die zijn toegelaten nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend met drie leden vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om lid 2 betreffende de indieningsvereisten te schappen. Lid 3 wordt na hernummering lid 2.

Vervangen inhoud van een artikel

Het mutatiescenario in het leven geroepen om de inhoud van artikelen te kunnen wijzigen als deze bijvoorbeeld een term bevat die gewijzigd dient te worden. Alleen dit deel uit het artikel wordt vervangen voor andere tekst.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de tekst uitoefenen van dienstverlening te wijzigen in verlenen van diensten. Deze tekst wordt vervangen, zoals te zien is in bovenstaande afbeelding.

Vervangen van een artikel

Dit mutatiescenario in het leven geroepen om artikelen te kunnen vervangen,bijvoorbeeld als de inhoud van het artikel gewijzigd is, maar het artikel wel dezelfde nummering houdt. Het artikel wordt in zijn geheel vervangen.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de verwijzing naar een bijlage 13 met geluidsregels te schappen en deze in het artikel te verwerken.

Technisch gezien wordt bij het verwijderen van het artikel direct verwezen naar het wId dat geschrapt wordt (2.14). Hierna kan er voor gekozen worden om het functionele ID aan te passen (2.14_oud). De toevoeging van het nieuwe artikel (2.14) betekent dat er een nieuw wId gebruikt wordt (2_2.14).

Omwisselen van artikelen

Het mutatiescenario in het leven geroepen om artikelen om te kunnen wisselen als bijvoorbeeld een artikelvolgorde is vastgesteld, maar men het duidelijker vindt om de volgorde te wijzigen. Tevens wordt hierbij het verschil tussen het wId en het eId duidelijk. Het eId is een functionele identificatie, deze kan wijzigen. Het wId is een technische identificatie en deze kan niet wijzigen.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar de artikelen 2.5 en 2.6 vastgesteld. Dit jaar hebben ze deze volgorde nog eens goed bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het logischer is om artikel 2.6 voor 2.5 te plaatsen. De gemeenteraad stelt dit jaar vast dat de artikelen moeten worden omgewisseld. Uiteraard moeten deze ook hernummerd worden. Artikel 2.6 wordt artikel 2.5 qua nummering.

Technisch houdt dit in dat het wId van (voormalig) artikel 2.5 gelijk blijft, ook al is het nu eigenlijk artikel 2.6. Dat geldt ook voor het wId van (voormalig) artikel 2.6.

Term in een artikel wijzigen

Het mutatiescenario is in het leven geroepen om te tonen hoe het eruitziet als er een annotatie (OW) wordt gewijzigd. Het wijzigen van een bepaalde term kan ertoe leiden dat niet alleen een wijziging in de tekst, maar ook in de annotaties wenselijk is.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de term kantoren te wijzigen in kantoorruimten. Verder wil de gemeenteraad dat ook de activiteit exploiteren van een kantoor ook exploiteren van een kantoorruimte gaat heten. Dit zorgt ervoor dat bij de ‘regels op de kaart’ in het DSO-LV de activiteit onder de nieuwe term terug te vinden is.