U bevindt zich hier:

Inhoud omgevingsverordening

Wat is een omgevingsverordening?

De provincie stelt regels op over de fysieke leefomgeving en legt deze vast in één omgevingsverordening voor haar gehele grondgebied. De omgevingsverordening bevat in de eerste plaats de regels die op grond van de Omgevingswet worden gesteld en daarnaast ook regels over de fysieke leefomgeving die worden gesteld op grond van de Provinciewet en andere bijzondere wetten.

De omgevingsverordening zorgt ervoor dat het beleid en de doelen zoals opgenomen in de Omgevingswet, AMvB’s en de provinciale omgevingsvisie en programma’s doorwerken naar derden. De provincie kan daartoe in de omgevingsverordening algemeen bindende regels en instructieregels opnemen, omgevingswaarden vaststellen en beperkingengebieden aanwijzen.

Voor zover het gaat om regels waarmee functies aan locaties worden toegedeeld, ligt het primair bij het omgevingsplan. Het uitgangspunt is dat de provincie op dat punt alléén instructieregels opneemt in de omgevingsverordening over de inhoud van omgevingsplannen. Maar als het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een instructieregel of een instructie kan worden behartigd, kunnen in de omgevingsverordening regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Inhoudelijke aspecten in de TPOD

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten. In hoofdstuk 2 van de TPOD staan o.a. overzichten met betrekking tot de inhoud van het omgevingsdocument die het kan en mag bevatten. Daarnaast geeft het aan, op basis van de Omgevingswet, of er sprake is van overgangsrecht en of er andere regels of besluiten zijn die kunnen leiden tot wijzigingen in het omgevingsdocument (meervoudig bronhouderschap). Ook beschrijft het hoe het omgevingsdocument omgaat met de bruidsschat.

De hiervoor genoemde inhoudelijke aspecten vormen een deel van de uitgangspunten voor het modelleren van het omgevingsdocument. De TPOD vertaalt dit naar informatiekundige specificaties.

Naast de TPOD is er ook aanvullende informatie beschikbaar, veelal in de vorm van een handreiking of een modelleringsrichtlijn. Hierin staat voor het specifieke omgevingsdocument welke inhoudelijke richtlijnen of afspraken er nog meer gemaakt worden. Tot slot is er nog meer informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.