U bevindt zich hier:

Beleidstekst omgevingsvisie

Opbouw van de beleidstekst

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in de Omgevingsvisie beleidstekst op te stellen die iets zegt over het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Om de beleidstekst in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen, is in de STOP/TPOD uitgewerkt hoe deze zowel mens- als machineleesbaar kan worden gemaakt.

Zoals rechtsboven in 2. Besluitonderdelen en tekstmodel is uitgewerkt, bestaat een omgevingsdocument uit structuurelementen. Binnen de structuurelementen zijn informatiekundige elementen aangewezen waaraan informatie gekoppeld kan worden. In de Omgevingsvisie is dit de formele divisie. Dit structuurelement in de vrijetekststructuur is gelijk aan de regeltekst in de artikelstructuur. Hieronder hangt de formele inhoud. De formele inhoud is het structuurelement in het lichaam van de regeling dat de juridische inhoud bevat. In de omgevingsvisie is de beleidstekst de juridische inhoud die in de formele inhoud staat. Formele inhoud kan alleen voorkomen binnen een formele divisie.

Om de beleidstekst in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen bestaat deze uit verschillende onderdelen.

Onderdelen van een beleidstekst

De formele divisie is het structuurelement dat aangeeft ‘wat’ er geldt. De formele divisie is gekoppeld aan een locatie die aangeeft ‘waar’ de beleidstekst geldt. Tot slot kan de formele divisie nog voorzien worden van extra informatie die aangeeft ‘waarover’ de beleidstekst gaat, door middel van annotaties.

In dit deel van de wegwijzer lees je meer over deze onderdelen van de beleidstekst.

Divisie en tekstdeel

Voor het onderdeel van omgevingsdocumenten met een Vrijetekststructuur dat de daadwerkelijke inhoud van het omgevingsdocument bevat, onderscheidt het IMOW de objecttypen Divisie en Tekstdeel. Divisie is de kleinste zelfstandige eenheid van tekst. Tekstdeel is een abstract concept waarmee een deel van een tekst wordt beschreven. Het tekstdeel wordt gebruikt om aan verschillende onderdelen van een divisie locaties en annotaties met de inhoudelijke IMOW-objecten te kunnen koppelen. Een divisie bevat altijd ten minste één tekstdeel, maar wanneer dat gewenst is, kan een divisie meerdere tekstdelen bevatten.

De annotaties kunnen een locatie, gebiedsaanwijzing, thema of hoofdlijn zijn. In het kader van beheren en muteren moet iedere annotatie via een separaat Tekstdeel gekoppeld worden. De reden hiervoor is dat bijv. thema of hoofdlijn geen eigen identificatie hebben.   In het geval van bijvoorbeeld een thema kunnen meerdere thema’s naar hetzelfde tekstdeel verwijzen, maar bij een combinatie van bijvoorbeeld  locatie en thema is het dan weer vereist om verschillende tekstdelen te gebruiken. Er kunnen ook meerdere tekstdelen naar een (of meerdere) divisie(s) verwijzen. Zie afbeelding hieronder.

Conceptuele weergave van divisie en tekstdelen

Let op dat het STOP-tekstmodel het structuurelement Divisie kent en IMOW het objecttype Divisie. Ze zijn niet hetzelfde. Het STOP-structuurelement Divisie wordt gebruikt voor alle onderdelen van besluiten en regelingen die geen artikelen bevatten. Dat is ruimer dan het IMOW-object Divisie, dat alleen kan voorkomen in het inhoudelijke deel van een omgevingsdocument met een vrijetekststructuur.

Bij bevraging in bijvoorbeeld DSO-LV zal altijd de volledige inhoud onder de divisie als resultaat worden weergegeven en nooit het individuele tekstdeel. Om de inhoud te kunnen bevragen op de kaart in DSO-LV moet er een locatie gekoppeld worden aan de divisie. Verderop in deze pagina vind je uitleg over locaties.

Verder is het mogelijk om de divisie te annoteren. Annoteren is noodzakelijk om het bevragen van de inhoud in DSO-LV mogelijk te maken. Ook is het annoteren noodzakelijk om de inhoud op een betekenisvolle manier te verbeelden op de kaart in DSO-LV. Meer informatie over annoteren in relatie tot presenteren vind je in paragraaf 2.1 van het Presentatiemodel.

Meer informatie over de divisie en het tekstdeel vind je in paragraaf 6.2.1.2 van de TPOD.

Attributen van tekstdeel

Een tekstdeel is altijd onderdeel van een formele divisie, en een formele divisie kan één of meerdere tekstdelen bevatten. Een tekstdeel heeft een aantal attributen welke in de TPOD omgevingsvisie en TPOD projectbesluit worden toegelicht. Verder heeft elk tekstdeel een locatie: het gebied waar het tekstdeel betrekking op heeft. De volgende pagina bevat meer informatie over de locatie. Tekstdeel kent de volgende attributen:

 • Idealisatie

  • Verplicht attribuut;

  • Komt 1 keer voor;

  • Legt vast op welke manier de begrenzing van de locatie voor dit tekstdeel geïnterpreteerd moet worden en voor het bevoegd gezag bedoeld is;

  • Wordt gekozen uit een gesloten waardelijst, en kan bijvoorbeeld exact of indicatief zijn.

 • Thema

  • Optioneel attribuut;

  • Komt zo vaak voor als gewenst;

  • Geeft kernachtig de grondgedachte van de tekst weer. Is vaak een aanduiding van het sectorale aspect waar het tekstdeel over gaat;

  • Wordt gekozen uit een open waardelijst.

Verder kent het tekstdeel de attributen locatieaanduiding, gebiedsaanwijzing en hoofdlijnaanduiding. De locatieaanduiding is de verwijzing van een specifiek tekstdeel naar (de identificatie van) de bijbehorende Locatie(s). Het attribuut zorgt ervoor dat een of meer specifieke Locatie(s) worden aanduidt waar het betreffende tekstdeel van toepassing is. Dit is een optioneel attribuut en komt zo vaak voor als gewenst. De gebiedsaanwijzing is de verwijzing van een specifiek tekstdeel naar (de identificatie van) de bijbehorende Locatie(s). Dit attribuut zorgt ervoor dat een of meer specifieke Locatie(s) worden aanduidt waar het betreffende tekstdeel van toepassing is. Dit is een optioneel attribuut en komt zo vaak voor als gewenst. De hoofdlijnaanduiding geeft de verwijzing van een specifiek tekstdeel naar (de identificatie van) de bijbehorende Hoofdlijn(en) weer. Het is een optioneel attribuut en komt zo vaak voor als gewenst.