U bevindt zich hier:

Inhoud omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

Het Rijk, de provincie en de gemeenten leggen ieder apart de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid voor de fysieke leefomgeving en de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, de bescherming, het beheer en het behoud van hun gehele grondgebied vast in één omgevingsvisie. Een andere mogelijkheid is dat bevoegde gezagen gezamenlijk een omgevingsvisie opstellen die zij vaststellen voor het deel dat over het eigen grondgebied gaat.

Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op alle beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving. Het gaat hier om een samenhangende visie op strategisch niveau, niet om een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen. Dat is ook dé reden dat ieder bestuursorgaan slechts één omgevingsvisie vaststelt: één kenbaar en integraal beleidsdocument met het gehele strategische omgevingsbeleid voor het hele grondgebied.

De omgevingsvisie is een onderdeel van de start van de beleidscyclus van beleidsontwikkeling. Een omgevingsvisie biedt een goede samenhang op beleidsmatige basis voor inzet van juridische, financiële of andere instrumenten om de beleidsdoelen in de visie na te streven. Deze bevat géén regels voor burgers, bedrijven of andere overheden. De omgevingsvisie is een politiek-bestuurlijk document en bindt uitsluitend het vaststellende bevoegde gezag. Het kent dus geen hiërarchie en geen doorwerking in juridische zin, ook niet tussen de bestuurslagen. De verantwoordelijkheden en de omgevingsvisies van een ‘hoger’ of aangrenzend bevoegd gezag maken uiteraard wel onderdeel uit van de context waarbinnen het desbetreffende bevoegd gezag haar visie vaststelt. Voor een omgevingsvisie van bijvoorbeeld een gemeente zullen beleidsontwikkelingen en -documenten van buurgemeenten, provincie en het Rijk zeker van betekenis zijn.

Inhoudelijke aspecten van een omgevingsplan

Een omgevingsplan heeft een andere opbouw dan een bestemmingsplan en als hulpmiddel is een toepassingsprofiel (TPOD) gemaakt voor het omgevingsplan.

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten.

Met de TPOD-standaarden kan door middel van annotaties de juridische regels aan locaties worden gekoppeld. Zo kun je ook op een kaart zien welke regels waar gelden.

Onlosmakelijk verbonden is de Standaard voor officiële publicaties (STOP) De Standaard voor officiële publicaties (STOP) ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële overheidspublicaties.

Er is ook  informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.