U bevindt zich hier:

Inhoudelijke aspecten omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

Het Rijk, de provincie en de gemeenten leggen ieder apart de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid voor de fysieke leefomgeving en de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, de bescherming, het beheer en het behoud van hun gehele grondgebied vast in één omgevingsvisie. Een andere mogelijkheid is dat bevoegde gezagen gezamenlijk een omgevingsvisie opstellen die zij vaststellen voor het deel dat over het eigen grondgebied gaat.

Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op alle beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving. Het gaat hier om een samenhangende visie op strategisch niveau, niet om een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen. Dat is ook dé reden dat ieder bestuursorgaan slechts één omgevingsvisie vaststelt: één kenbaar en integraal beleidsdocument met het gehele strategische omgevingsbeleid voor het hele grondgebied.

De omgevingsvisie is een onderdeel van de start van de beleidscyclus van beleidsontwikkeling. Een omgevingsvisie biedt een goede samenhang op beleidsmatige basis voor inzet van juridische, financiële of andere instrumenten om de beleidsdoelen in de visie na te streven. Deze bevat géén regels voor burgers, bedrijven of andere overheden. De omgevingsvisie is een politiek-bestuurlijk document en bindt uitsluitend het vaststellende bevoegde gezag. Het kent dus geen hiërarchie en geen doorwerking in juridische zin, ook niet tussen de bestuurslagen. De verantwoordelijkheden en de omgevingsvisies van een ‘hoger’ of aangrenzend bevoegd gezag maken uiteraard wel onderdeel uit van de context waarbinnen het desbetreffende bevoegd gezag haar visie vaststelt. Voor een omgevingsvisie van bijvoorbeeld een gemeente zullen beleidsontwikkelingen en -documenten van buurgemeenten, provincie en het Rijk zeker van betekenis zijn.

Inhoudelijke aspecten in de TPOD

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten. In hoofdstuk 2 van de TPOD staan o.a. overzichten met betrekking tot de inhoud van het omgevingsdocument die het kan en mag bevatten. Daarnaast geeft het aan, op basis van de Omgevingswet, of er sprake is van overgangsrecht en of er andere regels of besluiten zijn die kunnen leiden tot wijzigingen in het omgevingsdocument (meervoudig bronhouderschap). Ook beschrijft het hoe het omgevingsdocument omgaat met de bruidsschat.

De hiervoor genoemde inhoudelijke aspecten vormen een deel van de uitgangspunten voor het modelleren van het omgevingsdocument. De TPOD vertaalt dit naar informatiekundige specificaties.

Naast de TPOD is er ook aanvullende informatie beschikbaar, veelal in de vorm van een handreiking of een modelleringsrichtlijn. Hierin staat voor het specifieke omgevingsdocument welke inhoudelijke richtlijnen of afspraken er nog meer gemaakt worden. Tot slot is er nog meer informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.