U bevindt zich hier:

Presenteren omgevingsvisie

Het presentatiemodel

Een omgevingsdocument dient begrijpelijk te zijn voor mensen. Daarom dienen omgevingsdocumenten niet alleen machineleesbaar te worden aangeboden, maar ook op een voor de mens te interpreteren wijze. Uitgangspunt is dat de tekst, de bijbehorende locaties en de waarden die verschillende locaties hebben, zo overzichtelijk mogelijk worden gepresenteerd dat de raadpleger ze correct kan interpreteren.

Het presentatiemodel richt zich op het presenteren van een digitaal opgemaakt bestand. Onder presenteren wordt verstaan: het weergeven, visualiseren van de inhoud van een regeling conform een afgesproken standaard. Het presentatiemodel gaat over het verbeelden van geometrieën.

Lees hier het presentatiemodel.

Principes van het functioneel presenteren

Het uitgangspunt voor de mens te interpreteren presentatie van locaties is dat gebruik gemaakt wordt van de annotatie met objecten zoals omschreven in het informatiemodel, zoals activiteit, gebiedsaanwijzing, omgevingswaarde, omgevingsnorm. Ofwel de inhoudelijke annotatie is bepalend voor de symboliek (kleur/arcering) waarmee een locatie wordt weergegeven. Deze worden door de viewer van het DSO herkent en daardoor met een bepaalde kleur op de kaart getoont. 

In de geest van de Omgevingswet is er bewust voor gekozen om bevoegde gezagen enige vrijheid te bieden ten aanzien van hoe zij hun omgevingsdocumenten en regelingen presenteren. De exacte wijze van presenteren is afhankelijk van welke boodschap het bevoegd gezag precies wilt overbrengen. Dit is mede afhankelijk van hoe de softwarepakketen de verschillende symboolcodes gaan inbouwen. 

Voor de bekendmaking en publicatie van een omgevingsdocument kan het mogelijk zijn dat een bevoegd gezag bepaalde elementen in een omgevingsdocument wilt benadrukken om een bepaalde boodschap over te brengen, terwijl in de DSO-viewer de vergelijkbaarheid tussen bepaalde locaties en regels waarschijnlijk belangrijker is. Het presentatiemodel biedt bevoegde gezagen daarom enige vrijheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot de presentatie van een omgevingsdocument.

Presenteren van de tekst van een besluit of regeling

Om een besluit of geconsolideerde regeling op een mensleesbare manier te presenteren is de STOP presentatiestandaard van toepassing. Meer informatie over de STOP presentatiestandaard is te vinden via de website van KOOP

Functioneel presenteren

STOP hanteert het principe van functioneel verbeelden: alleen als het een functie heeft om de presentatie voor te schrijven is het onderdeel van de standaard.

Tekstpresentatie

Bij het weergeven van tekst wordt gebruik gemaakt van opmaakelementen om tekst in een bepaald lettertype of dik of schuin weer te kunnen geven. De standaard bevat opmaakelementen, maar schrijft niet voor hoe de opmaakelementen verbeeld moeten worden.

Presentatie van informatieobjecten

In besluiten kan informatie worden opgenomen die niet in tekstuele vorm op een voor de mens leesbare manier weergegeven kan worden. De geometrische begrenzing van een gebied, vastgelegd in een geografische informatieobject (GIO), is daar een voorbeeld van.

Presentatie van wijzigingsbesluiten

Een besluit bestaat uit de verschillende besluitonderdelen (regelteksten of teksten met een vrijetekststructuur), inclusief de verwijzing naar (geografische) informatieobjecten. Een besluit kan de vaststelling van een initieel besluit (een eerste versie) betreffen of een wijziging van een eerder genomen besluit.

Het presentatiemodel legt de verbinding tussen de locatie en het besluit door een tekstuele aanduiding van de locatie in de tekst op te nemen, bijvoorbeeld gebied A. Op deze wijze wordt het informatieobject onderdeel van het besluit en krijgt het juridische status.

Mensleesbare tekstuele aanduiding en verwijzingen naar geografische informatieobjecten in de tekst van het besluit

 

Het verschil tussen de LVBB en het DSO-LV is dat de LVBB document georiënteerd is, terwijl het DSO-LV geconsolideerde informatie laat zien over de verschillende documenten heen en in combinatie met de ruimtelijke plannen.

 

Tekstpresentatie van teksten met een vrijetekststructuur

De vrijetekststructuur is een tekststructuur die wordt gebruikt voor teksten die geen artikelen bevatten en wordt toegepast bij visiedocumenten, projectbesluiten, aankondigingen, maar ook in het nawerk (bijlagen en/of de toelichting van een regeling). Bij de vrijetekststructuur zijn vormvereisten tot een minimum beperkt, zodat bestuursorganen flexibel zijn om het instrument zoveel mogelijk naar eigen inzicht vorm te geven.

Voor de tekstelementen van de onderdelen van de omgevingsvisie die de Vrijetekststructuur hebben, zijn vier tekstelementen beschikbaar: Divisie, DivisieTekst, InleidendeTekst en Inhoud. Divisie bevat altijd één of meerder tekstdelen. Divisie heeft een werkingsgebied. Bij deze is het de som van alle locaties van de tekstdelen die samen de Divisie vormen.

 

Presentatie in kaartbeeld: annoteren – symboliseren – presenteren

Voor de presentatie van een plan in het kaartbeeld (DSO-viewer) is annoteren (het toevoegen van kenmerken) belangrijk. De volgende inhoudelijke annotaties zijn gekoppeld aan een locatie en kunnen daarom gebruikt worden om een geometrie te verbeelden en daarmee een locatie aan te geven waar de regel geldig is:

  • Activiteit;

  • Gebiedsaanwijzing;

  • Omgevingswaarde;

  • Omgevingsnorm.

Met het annoteren van bovenstaande onderwerpen wordt de koppeling met een groep gebruikt om te bepalen met welke symboliek (kleur/arcering) een locatie in een kaartbeeld wordt weergegeven. Het principe hiervoor is generiek en kan toegepast worden op alle bovenstaande annotaties.

Dit principe kan het best toegelicht worden aan de hand van het voorbeeld in onderstaande afbeelding.

Afbeelding presenteren wonen

Conceptuele verbeelding van het principe annoteren - symboliseren - presenteren

In bovenstaand voorbeeld zie je een juridische regel waaraan een locatie is gekoppeld: gebied A. Ook is in de juridische regel de activiteit geannoteerd: gebruiken voor wonen. Bij het annoteren van de activiteit moet ook een activiteitengroep gekozen worden, in dit geval: woonactiviteit. De activiteitengroep staat in de symbolisatietabel waaraan een symbolisatie is gekoppeld, deze symbolisatie wordt op de kaart als verbeelding van de activiteit getoond. 

De koppeling van de groep aan de annotatie bepaalt dus de symbolisatie waarmee de locatie wordt verbeeld op de kaart.

Ditzelfde principe kan ook toegepast worden op de annotaties gebiedsaanwijzing, omgevingswaarde en omgevingsnorm. Bij deze annotaties is de groep bepalend voor de symbolisatie waarmee een locatie wordt verbeeld op de kaart.

De symbolenbibliotheek is zeer uitgebreid om een ruim pallet aan kleuren en vormen te kunnen gebruiken bij de visualisatie van een gekoppelde locatie. Het is niet mogelijk om in de symbolenbibliotheek symbolen toe te voegen. Een bevoegd gezag kan wel kiezen voor een ander symbool dan het standaardsymbool. Als dat gewenst is kan de afwijkende symbolisatie of specifieke symbolisatie toegepast worden.

Voor ruimtelijke plannen gelden de RO-standaarden en de daarmee samenhangende verbeelding. Het presentatiemodel STOP/TPOD is hier niet op van toepassing. De symbolenbibliotheek in het presentatiemodel sluit wel zo veel mogelijk aan op de verbeelding van ruimtelijke plannen.

Voor de symbolenbibliotheek wordt verwezen naar Symbolenbibliotheek STOPTPOD v1.1.0 [zip].

De kleur zoals voorgesteld in de symbolenbibliotheek is ondersteunend bedoeld. Bij het raadplegen van de kaart zal de gebruiker de kaartviewer interactief moeten gebruiken (bijvoorbeeld door bepaalde kaartlagen aan of uit te zetten) om de juiste conclusies te kunnen trekken.