U bevindt zich hier:

Annoteren programma

Het begrip annoteren

Annoteren is het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken.

Het doel van annoteren

Annoteren maakt het mogelijk dat de tekst uit een besluit of regeling machineleesbaar wordt. Het zorgt er voor dat het besluit of de regeling gestructureerd bevraagbaar is en dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart weergegeven worden. De gegevens die bij het annoteren worden toegevoegd worden niet in de voor de mens leesbare tekst weergegeven. De annotaties zijn wel zichtbaar in het machineleesbare bestand.

Annotaties zijn op vrijwel alle objecten of tekstelementen mogelijk. Ze helpen om de inhoud van een besluit of regeling op de eigenschappen te vinden wanneer zoektermen worden gebruikt. Ze helpen ook om de inhoud op de eigenschappen te kunnen presenteren.

Annoteren met IMOW objecten

IMOW beschrijft vanuit een informatiekundige blik alle objecten die van belang zijn voor het annoteren en het opstellen van omgevingsdocumenten en niet in de laatste plaats ten behoeve van de informatieverschaffing in DSO-LV.

Voor het programma gaat het om de volgende IMOW-objecten:

  • Divisie

  • Tekstdeel

  • Locatie

  • Geometrie

  • Gebiedsaanwijzing

  • Hoofdlijn

In de TPOD wordt in detail toegelicht hoe je kunt annoteren met IMOW-objecten. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 6.4 van de TPOD.

Er zijn een aantal inhoudelijke annotaties die iets zeggen over de inhoud van de beleidstekst in de omgevingsvisie en die helpen om de inhoud van het programma bevraagbaar te maken voor de gebruiker:

  • Gebiedsaanwijzing

  • Hoofdlijn

  • Thema

Toepassen van annoteren

In de TPOD is gespecificeerd van welke annotatie mogelijkheden er gebruik gemaakt kan of moet worden volgens IMOW. In onderstaande tabel is voor de inhoudelijke annotaties uitgewerkt welke van toepassing zijn in welke omgevingsdocumenten. Toelichting op de kleurgebruik in de tabel:

Groen= Annotatie is van toepassing

Rood= Annotatie is niet van toepassing

Annotatiemogelijkheden per omgevingsdocument

In de TPOD is in paragraaf 6.4 nader uitgewerkt wat deze annotaties omvatten en welke typen en attributen ze hebben. Ook is in de TPOD aangegeven welke regels er gelden voor het gebruik van de annotatie. Het is niet de bedoeling om in deze praktijkrichtlijn volledig alle annotaties uit te werken, maar om meer uitwerking te geven aan hoe die annotaties in de praktijk gaan werken.

Een tekstdeel kun je annoteren met een (of meerdere) van bovenstaande inhoudelijke annotaties. Een annotatie kan -in inhoudelijke zin- betrekking hebben op een heel tekstdeel of, indien gewenst, op een onderdeel daarvan. In technische zin zal een annotatie echter gekoppeld worden op het niveau van de divisie. Elke annotatie verwijst naar de identificatie van het tekstdeel.

Schema annoteren omgevingsdocumenten met een vrijetekststructuur

Schematische weergave annoteren tekstdeel

In het DSO-LV zal bij bevraging altijd de volledige divisie als resultaat worden weergegeven en niet de individuele formele inhoud. Op deze manier wordt de volledige context getoond inclusief alle koppen (zie p. 29 in de TPOD).