U bevindt zich hier:

Besluitonderdelen en tekstmodel projectbesluit

Besluitonderdelen en tekstmodel

Het omgevingsdocument bestaat uit minimaal twee besluitonderdelen, eventueel kan daar een derde aan worden toegevoegd. De TPOD beschrijft in paragraaf 4.1 welke inhoud in welk besluitonderdeel thuis hoort.

Om de tekst van de besluitonderdelen ook machineleesbaar te maken is in het IMOP-tekstmodel aangegeven welke tekststructuren er mogelijk zijn. Dit zijn respectievelijk de artikelstructuur en de vrijetekststructuur. Het tekstmodel geldt voor alle officiële overheidspublicaties, waaronder straks bijvoorbeeld ook voor publicaties van de belastingdienst. De TPOD schrijft voor ieder besluitonderdeel voor welke tekststructuur gebruikt moet worden, zie daarvoor de paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3.

Tekststructuren

Er zijn voor inhoudelijke tekst twee soorten tekststructuren mogelijk:

  • Artikelstructuur: de tekststructuur waarbij het lichaam van een (formele) regeling is opgebouwd uit één of meer artikelen. In dit geval worden de tekstelementen artikel en lid toegepast.

  • Vrijetekststructuur: de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat, zoals in dit geval het eerste deel van een projectbesluit. In dit geval worden de tekstelementen divisie en inhoud toegepast.

    De vrijetekststructuur wordt ook toegepast in de overige onderdelen van het projectbesluit (buiten het lichaam van de regeling) zoals de motivering van het besluit, bijlagen en eventuele toelichting. In die onderdelen van het projectbesluit worden de tekstelementen divisie en divisietekst (met inhoud) gebruikt.

Onderstaand figuur is een conceptuele weergave van de beide tekststructuren.

Artikelstructuur en vrijetekststructuur

Links de artikelstructuur met artikelen en leden met inhoud. Te zien is dat wanneer een artikel leden bevat, de inhoud in het lid voorkomt. Indien het artikel inhoud bevat, zoals in artikel 1.2 in het figuur hierboven is het niet mogelijk om in dat artikel ook leden te plaatsen. Deze structuur is alléén van toepassing op deel 2 van het projectbesluit.

Het rechtergedeelte van het figuur geeft de vrijetekststructuur weer, waarin de divisies minstens divisietekst met inhoud bevatten. De inhoud valt altijd binnen een divisietekst. Een divisie kan een divisie bevatten of inhoud. Inhoud kan geen divisie bevatten.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

In onderstaand figuur is per besluitonderdeel en de bijlages daarvan, conceptueel aangegeven welke tekststructuur van toepassing is. Let daarbij vooral op de kleur van de balkjes; oranje voor artikelstructuur en groen voor vrijetekststructuur, met onderscheid in licht- en donkergroen. Ook zijn er onderdelen uitgegrijsd, omdat deze niet verplicht zijn.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

Besluitonderdelen, tekststructuren en tekstelementen

In paragraaf 5.2.1 en paragraaf 5.2.2 van de TPOD is gespecificeerd welke tekstelementen mogen voorkomen in de vrijetekststructuur. In paragraaf 5.3.1 is dit aangegeven voor de artikelstructuur. In de kolom ‘toelichting’ van onderstaande tabel zijn enkele zaken daaruit overgenomen, voor de volledige informatie moet de TPOD geraadpleegd worden. De verwachting is dat een groot deel door de software automatisch wordt gewaarborgd.

Functioneel verbeelden

Het presentatiemodel schrijft voor hoe de teksten in een projectbesluit gepresenteerd worden. Hierbij gaat het presentatiemodel uit van het principe van ‘functioneel verbeelden’. Volgens dit principe zijn er geen voorschriften over de exacte opmaakstijl, maar zijn er alleen eisen aan wát er weergegeven moet worden. Hiervoor is de hiërarchische structuur van de tekst bepalend.

Lees hierover meer op de pagina Presenteren projectbesluit - presenteren van tekst.

Standaardindeling

Het projectbesluit kent in beperkte mate een voorgeschreven inhoudsopgave. In paragraaf 5.4 en paragraaf 5.5 van de TPOD wordt dit toegelicht en wordt beschreven welke eisen het toepassingsprofiel stelt aan de indeling van het projectbesluit.