U bevindt zich hier:

Inhoud projectbesluit

Wat is een projectbesluit?

Rijk, provincies en waterschappen kunnen besluiten tot het uitvoeren van een complex project in de fysieke leefomgeving binnen het eigen grondgebied, door middel van het projectbesluit. Het projectbesluit heeft alleen betrekking op projecten waar een nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang mee gemoeid is of indien een privaat belang samenvalt met een publiek belang, zoals de aanleg van een windmolenpark.

Het projectbesluit is gericht op het uitvoeren van een project en het in werking hebben of in stand houden daarvan. Voor een aantal categorieën van projecten is het vaststellen van een projectbesluit verplicht, voor andere projecten van publiek belang is het mogelijk om een projectbesluit, na toepassing van de projectprocedure, vast te stellen.

Het projectbesluit heeft een bijzonder karakter. Het bevat de maatregelen en kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor de expliciet in het projectbesluit genoemde activiteiten en als toestemming voor andere in het projectbesluit benoemde activiteiten. Met het oog op de voorbereiding van een projectbesluit kunnen provinciale staten respectievelijk de minister een voorbereidingsbesluit nemen.

Inhoudelijke aspecten van een omgevingsplan

Een omgevingsplan heeft een andere opbouw dan een bestemmingsplan en als hulpmiddel is een toepassingsprofiel (TPOD) gemaakt voor het omgevingsplan.

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten.

Met de TPOD-standaarden kan door middel van annotaties de juridische regels aan locaties worden gekoppeld. Zo kun je ook op een kaart zien welke regels waar gelden.

Onlosmakelijk verbonden is de Standaard voor officiële publicaties (STOP) De Standaard voor officiële publicaties (STOP) ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële overheidspublicaties.

Er is ook  informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.