U bevindt zich hier:

Inhoudelijke aspecten projectbesluit

Wat is een projectbesluit?

Rijk, provincies en waterschappen kunnen besluiten tot het uitvoeren van een complex project in de fysieke leefomgeving binnen het eigen grondgebied, door middel van het projectbesluit. Het projectbesluit heeft alleen betrekking op projecten waar een nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang mee gemoeid is of indien een privaat belang samenvalt met een publiek belang, zoals de aanleg van een windmolenpark.

Het projectbesluit is gericht op het uitvoeren van een project en het in werking hebben of in stand houden daarvan. Voor een aantal categorie├źn van projecten is het vaststellen van een projectbesluit verplicht, voor andere projecten van publiek belang is het mogelijk om een projectbesluit, na toepassing van de projectprocedure, vast te stellen.

Het projectbesluit heeft een bijzonder karakter. Het bevat de maatregelen en kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor de expliciet in het projectbesluit genoemde activiteiten en als toestemming voor andere in het projectbesluit benoemde activiteiten. Met het oog op de voorbereiding van een projectbesluit kunnen provinciale staten respectievelijk de minister een voorbereidingsbesluit nemen.

Inhoudelijke aspecten in de TPOD

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten. In hoofdstuk 2 van de TPOD staan o.a. overzichten met betrekking tot de inhoud van het omgevingsdocument die het kan en mag bevatten. Daarnaast geeft het aan, op basis van de Omgevingswet, of er sprake is van overgangsrecht en of er andere regels of besluiten zijn die kunnen leiden tot wijzigingen in het omgevingsdocument (meervoudig bronhouderschap). Ook beschrijft het hoe het omgevingsdocument omgaat met de bruidsschat.

De hiervoor genoemde inhoudelijke aspecten vormen een deel van de uitgangspunten voor het modelleren van het omgevingsdocument. De TPOD vertaalt dit naar informatiekundige specificaties.

Naast de TPOD is er ook aanvullende informatie beschikbaar, veelal in de vorm van een handreiking of een modelleringsrichtlijn. Hierin staat voor het specifieke omgevingsdocument welke inhoudelijke richtlijnen of afspraken er nog meer gemaakt worden. Tot slot is er nog meer informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.