U bevindt zich hier:

Besluitonderdelen & tekstmodel voorbereidingsbesluit

Besluitonderdelen en tekstmodel

Het omgevingsdocument bestaat uit minimaal twee besluitonderdelen, eventueel kan daar een derde aan worden toegevoegd. De TPOD beschrijft in paragraaf 4.1 welke inhoud in welk besluitonderdeel thuis hoort.

 

Tekststructuren

Voor inhoudelijke tekst zijn er twee soorten tekststructuren mogelijk:

  • Artikelstructuur: de tekststructuur waarbij het lichaam van een (formele) regeling is opgebouwd uit één of meer artikelen. In dit geval worden de tekstelementen artikel en lid toegepast.

  • Vrijetekststructuur: de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat, zoals een omgevingsvisie en een projectbesluit.
    Deze vrijetekststructuur wordt ook toegepast in documentdelen buiten het lichaam van de regeling met een artikelstructuur, zoals het motiveringsdeel en bijlagen. In dat geval worden de tekstelementen divisie en inhoud gebruikt.

De bovenstaande afbeelding is een weergave van de beide tekst structuren, waarbij in dit omgevingsdocument alléén de vrijetekststructuur met divisie en inhoud mogelijk is.

Links de artikelstructuur met artikelen en leden met inhoud. Te zien is dat wanneer een artikel leden bevat, de inhoud in het lid voorkomt. Indien het artikel inhoud bevat, zoals in artikel 1.2 in het figuur hieronder, is het niet mogelijk om in dat artikel ook leden te plaatsen.

Het rechtergedeelte van het figuur geeft de vrijetekststructuur weer, waarin de divisies inhoud bevatten. Inhoud kan alléén voorkomen in een divisie.

 

 

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

In onderstaand figuur is per besluitonderdeel en de bijlages daarvan conceptueel aangegeven welke tekststructuur van toepassing is. Let daarbij vooral op de kleur van de balkjes, namelijk oranje voor de artikelstructuur en groen voor de vrijetekststructuur. Ook zijn er onderdelen uitgegrijsd, omdat deze niet verplicht zijn.

Besluitonderdelen en hun tekststructuur

Besluitonderdelen, tekststructuren en tekstelementen

Wanneer een voorbereidingsbesluit het omgevingsplan wijzigt met voorbeschermingsregels dienen die voorbeschermingsregels te voldoen aan de specificaties voor de regels in het omgevingsplan. Wanneer een voorbereidingsbesluit de omgevingsverordening wijzigt met voorbeschermingsregels dienen die voorbeschermingsregels te voldoen aan de specificaties voor regels in de omgevingsverordening.

In paragraaf 5.2.1.2 van de TPOD omgevingsplan en de TPOD omgevingsverordening is aangegeven in welke hiërarchie de tekstelementen mogen voorkomen wat betreft de artikelstructuur. In paragraaf 5.3.2 is dit aangegeven voor de vrijetekststructuur. In de kolom toelichting zijn enkele zaken daaruit overgenomen, voor de volledige informatie moet de TPOD geraadpleegd worden. De verwachting is dat een groot deel door de software automatisch wordt gewaarborgd.

Tekstelementen

Zoals hiervoor aangegeven, zijn er verschillende tekstelementen die mogelijk zijn binnen de verschillende tekststructuren. De STOP/TPOD schrijft voor welke tekstelementen voorzien kunnen worden van een kop en/of inhoud. In paragraaf 5.2.2 en 5.3.2 van de TPOD omgevingsplan en omgevingsverordening is voor ieder tekstelement beschreven welke eisen er aan het eventuele kop worden gesteld. Het gaat dan om de opbouw van de kop via het label, nummer en opschrift. In geval van lid gaat het om de opbouw van het lidnummer.

Daarnaast schrijft de TPOD voor dat de Inhoud (alinea, figuur, lijst en tabel) alléén voor mag komen in het Artikel of Lid in de artikelstructuur. In de vrijetekststructuur mag Inhoud (alinea, figuur, lijst en tabel) alléén voorkomen in de Divisie. En kan de Inhoud gemarkeerd worden als citaat, casus of voorbeeld.

Functioneel verbeelden

Het presentatiemodel schrijft voor hoe deze koppen er vervolgens uit moeten zien. Hierin bepaalt het principe van ‘functioneel presenteren’ hoe de tekst verbeeld wordt.

Lees hierover meer op de pagina Presenteren Voorbereidingsbesluit - presenteren van tekst.

Standaardindeling

Het bevoegd gezag is in grote mate vrij om naar eigen inzicht het omgevingsdocument in te delen. De TPOD schrijft in paragraaf 5.3 voor welke eisen er aan de inhoudsopgave gesteld worden.

Deel één bevat in ieder geval de verwijzing naar het tijdelijk regelingdeel waarin de voorbeschermingsregels staan.

Deel twee heeft in ieder geval een tekstblok met de condities van het tijdelijk regeling. Dit is een beschrijving in woorden van de verhouding tussen dit tijdelijk regelingdeel en de hoofdregeling (het omgevingsplan of de omgevingsverordening). Dit tekstblok heeft altijd de vorm van een artikel met artikelnummer 1.1. De voorbeschermingsregels volgen hierna en worden genummerd vanaf artikelnummer 1.2. Deel twee bevat ook de locatie of locaties die bij de voorbeschermingsregels horen.

Voor de begripsbepalingen en de meet- en rekenbepalingen gelden dezelfde normen als voor het omgevingsplan of de omgevingsverordening. Deze zijn beschreven in de betreffende TPOD in paragraaf 5.5 en paragraaf 5.6.