U bevindt zich hier:

Inhoudelijke aspecten voorbereidingsbesluit

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Gemeenten, provincies en Rijk kunnen een voorbereidingsbesluit nemen met het oog op de voorbereiding van omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit, instructieregel of instructie. Het voorbereidingsbesluit wijzigt alleen het omgevingsplan respectievelijk de omgevingsverordening met voorbeschermingsregels. Wanneer dat gebeurd is, dan gelden bindende regels voor eenieder, dus ook voor burgers en bedrijven.

In aanloop naar de inwerkingtreding van bijvoorbeeld een wijziging van het omgevingsplan kunnen op deze manier ongewenste activiteiten worden voorkomen.

Het voorbereidingsbesluit wijzigt het omgevingsplan of de omgevingsverordening in die zin dat daarin voorbeschermingsregels worden opgenomen. De voorbeschermingsregels staan straks dus niet meer in het voorbereidingsbesluit, maar in het omgevingsplan of de omgevingsverordening in een zogenaamd ‘tijdelijk regelingdeel’ dat aan de geconsolideerde regeling wordt toegevoegd. Dat ziet er uit zoals in onderstaande afbeelding.

Onderdelen geconsolideerde regeling: hoofdregeling en tijdelijk regelingdeel

Het omgevingsplan of de omgevingsverordening bestaat op deze manier uit één hoofdregeling en nul of meer tijdelijke regelingdelen. Elk deel (de hoofdregeling en ieder tijdelijk regelingdeel) staat op zichzelf en elk deel kan worden beheerd door een ander bevoegd gezag. Elk deel kan worden gewijzigd en heeft dus ook zijn eigen versies.

Het tijdelijk regelingdeel is een technisch afzonderlijk deel, dat niet wordt geconsolideerd met de hoofdregeling. Ieder tijdelijk regelingdeel kan met wijzigingsbesluiten worden gewijzigd; dan ontstaat een consolidatie van dat tijdelijk regelingdeel.

Er kunnen verschillende voorbereidingsbesluiten genomen worden die het omgevingsplan of de omgevingsverordening wijzigen. Ieder voorbereidingsbesluit wordt een afzonderlijk tijdelijk regelingdeel, ook als het betrekking heeft op hetzelfde omgevingsplan of dezelfde omgevingsverordening, dus van dezelfde gemeente of provincie. Op een kaartbeeld ziet dat er uit zoals in onderstaande afbeelding.

Schematisch weergegeven kaartbeeld tijdelijk regelingdeel

De voorbeschermingsregels worden als tijdelijk regelingdeel toegevoegd aan het omgevingsplan of de omgevingsverordening, dat is handig voor de burger of bedrijf, want die hoeft voor de vraag of een ontwikkeling is toegestaan nog slechts één document te raadplegen. Dat is dan het omgevingsplan of de omgevingsverordening.

De voorbeschermingsregels die in het tijdelijk regelingdeel zijn opgenomen vervallen door tijdsverloop of doordat het besluit waarop het voorbereidingsbesluit was gericht in werking is getreden of vernietigd is. Hoe dit precies werkt wordt nader beschreven in paragraaf 2.3 van de TPOD.

Inhoudelijke aspecten in de TPOD

De TPOD is in feite een schakel tussen de juridische (inhoudelijke) bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software ten behoeve van de afzonderlijke omgevingsdocumenten. In hoofdstuk 2 van de TPOD staan o.a. overzichten met betrekking tot de inhoud van het omgevingsdocument die het kan en mag bevatten. Daarnaast geeft het aan, op basis van de Omgevingswet, of er sprake is van overgangsrecht en of er andere regels of besluiten zijn die kunnen leiden tot wijzigingen in het omgevingsdocument (meervoudig bronhouderschap). Ook beschrijft het hoe het omgevingsdocument omgaat met de bruidsschat.

De hiervoor genoemde inhoudelijke aspecten vormen een deel van de uitgangspunten voor het modelleren van het omgevingsdocument. De TPOD vertaalt dit naar informatiekundige specificaties.

Naast de TPOD is er ook aanvullende informatie beschikbaar, veelal in de vorm van een handreiking of een modelleringsrichtlijn. Hierin staat voor het specifieke omgevingsdocument welke inhoudelijke richtlijnen of afspraken er nog meer gemaakt worden. Tot slot is er nog meer informatie te vinden over het omgevingsdocument op de website van Informatiepunt Omgevingswet. Zie voor al deze aanvullende informatie de uitstapjes aan de rechterzijde.