U bevindt zich hier:

Voorbeschermingsregels voorbereidingsbesluit

Voor voorbeschermingsregels die het omgevingsplan wijzigen, gelden de specificaties voor regels zoals beschreven in de TPOD omgevingsplan. Voor voorbeschermingsregels die de omgevingsverordening wijzigen, gelden de specificaties voor regels zoals beschreven in de TPOD omgevingsverordening. Als in deze teksten wordt verwezen naar paragrafen in de TPOD, wordt de TPOD omgevingsplan en TPOD omgevingsverordening bedoeld.

Opbouw van de regels 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om diverse soorten regels op te stellen over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Om de regels in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen, is in de STOP/TPOD uitgewerkt hoe deze zowel mens- als machineleesbaar worden gemaakt.

Om de regels in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen bestaan deze uit verschillende onderdelen.

Onderdelen van regels

Over het algemeen kan gezegd worden dat de regeltekst uit een (of meerdere) juridische regel bestaat die aangeeft ‘wat’ er geldt. Daarnaast heeft een regeltekst een werkingsgebied die aangeeft ‘waar’ dit geldt. Tot slot kan een regeltekst voorzien worden van extra informatie die aangeeft ‘waarover’ de regeltekst gaat, door middel van annoteren.

In dit deel van de praktijkrichtlijn lees je meer over deze onderdelen van de regels.

Regeltekst en juridische regel

Zoals rechtsboven in 2. Besluitonderdelen en tekstmodel is uitgewerkt, bestaat een omgevingsdocument uit tekstelementen. Binnen de tekstelementen zijn informatiekundige elementen aangewezen waaraan informatie gekoppeld kan worden. In omgevingsdocumenten met een artikelstructuur (zoals dit omgevingsdocument) is dit de regeltekst.

Regeltekst is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar horende juridische regels: een artikel en lid. Een artikel is altijd een regeltekst. Indien het artikel leden bevat, dan zijn de leden óók regeltekst. De regeltekst is in een tekst concreet aan te wijzen. Meer informatie over regeltekst vind je in paragraaf 6.4.1 van de TPOD.

Een juridische regel is de beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Het beschrijft welke regel er juridisch geldig is. Een juridische regel is altijd onderdeel van een regeltekst. Een regeltekst kan een of meerdere juridische regels bevatten. Een juridische regel is een conceptuele constructie die noodzakelijk is om verschillende onderdelen van een regeltekst een eigen locatie te kunnen geven. Meer over het begrip locatie lees je op de volgende pagina.

Meer informatie over de juridische regel vind je in paragraaf 6.4.2 van de TPOD.

Conceptuele weergave van de juridische regels en regeltekst

Bij bevraging in bijvoorbeeld DSO-LV zal altijd de volledige regeltekst als resultaat worden weergegeven en niet de individuele juridische regel.

Om de regels te kunnen bevragen op de kaart in DSO-LV moet er een werkingsgebied gekoppeld worden aan de regeltekst. Het koppelen van een werkingsgebied aan de regeltekst is verplicht. Op de volgende pagina vind je uitleg over werkingsgebieden.

Verder is het mogelijk om de regeltekst te annoteren. Annoteren is noodzakelijk om het bevragen van de regels in DSO-LV mogelijk te maken. Ook is het annoteren noodzakelijk om de regels op een betekenisvolle manier te verbeelden op de kaart in DSO-LV. Meer informatie over annoteren in relatie tot presenteren vind je in paragraaf 2.1 van het presentatiemodel.

Attributen van de juridische regel

Een juridische regel is altijd onderdeel van een regeltekst, en een regeltekst kan één of meer juridische regels bevatten. De juridische regel heeft twee attributen die extra informatie geven over de juridische regel: idealisatie en thema.

 • Idealisatie

  • Verplicht attribuut;

  • Komt 1 keer voor;

  • Legt vast op welke manier de begrenzing van de locatie voor deze juridische regel geïnterpreteerd moet worden en voor het bevoegd gezag bedoeld is;

  • Wordt gekozen uit een gesloten waardelijst, en kan bijvoorbeeld exact of indicatief zijn.

 • Thema

  • Optioneel attribuut;

  • Komt zo vaak voor als gewenst;

  • Geeft kernachtig de grondgedachte van de tekst weer. Is vaak een aanduiding van het sectorale aspect waar de juridische regel over gaat;

  • Wordt gekozen uit een open waardelijst.

Verder heeft de juridische regel nog de attributen locatieaanduiding en artikelOflid.
De locatieaanduiding is de verwijzing van de specifieke juridische regel naar de bijbehorende locatie(s) waar deze juridische regel van toepassing is. Dit is een verplicht attribuut en komt minstens 1 keer voor.
Met artikelOflid wordt verwezen van een specifieke juridische regel naar het artikel of lid waar deze juridische regel onderdeel van is. Dit is een verplicht attribuut en komt 1 keer voor.

Meer informatie over de attributen van juridische regel vind je in paragraaf 6.4.2 van de TPOD.

Een juridische regel kent drie typen: instructieregel, omgevingswaarderegel en regel voor iedereen.

Instructieregel

 • Regel als bedoel in paragraaf 2.5.1 Omgevingswet;

 • Wordt gekozen als juridische regel daadwerkelijk een instructieregel vaststelt;

 • Gericht tot een ander bestuursorgaan of bestuurlijke organisatie;

Omgevingswaarderegel

 • Regel over een omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3 Omgevingswet;

 • Wordt gekozen als de juridische regel daadwerkelijk een omgevingswaarde vaststelt;

 • Heeft alleen werking voor de bestuursorganen van het bevoegd gezag dat de omgevingswaarde heeft vastgesteld.

Regel voor iedereen

 • Regel die voor iedereen van belang is;

 • Wordt gekozen als het geen instructieregel of omgevingswaarderegel is;

 • Een regel over een activiteit is altijd van het type ‘regel voor iedereen’.

Binnen één regeltekst moeten alle juridische regels van hetzelfde type zijn. Dit geldt voor de regeltekst op het niveau van het artikel. Dit betekent dat in het geval van een artikel met leden, alle juridische regels in het artikel en de onderliggende leden van hetzelfde type moeten zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat verschillende typen juridische regels bij elkaar in een artikel worden geplaatst. Dit komt het tonen van regels per doelgroep ten goede. Bij de inhoudelijke opstelling van een artikel moet hier rekening mee gehouden worden.

Onderstaande tabel geeft aan in welke omgevingsdocumenten welke typen juridische regels vastgesteld kunnen worden:

 

Omgevingsplan

Omgevingsverordening

Waterschapsverordening

AmvB&MR

 Regel voor iedereen

X

X

X

X

 Instructieregel

 

X

 

X

 Omgevingswaarderegel

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Overzicht van welke juridische regels in welk omgevingsdocument mogen voorkomen

Meer informatie over de juridische regel vind je in paragraaf 6.4.2 van de TPOD.