A’-release gepubliceerd op 1 juli 2021

In ieder document is een wijzigingsoverzicht opgenomen waarin de wijzigingen ten opzichte van de A-release zijn beschreven. De belangrijkste wijzigingen:

 • Objecttype Locatie
  • Bij het attribuut identificatie is de uitzondering voor Ambtsgebied vervallen: identificatie is nu in alle gevallen conform reguliere OW-identificaties
  • Bij Ambtsgebied, een van de verschijningsvormen van Locatie, expliciet gemaakt dat het een bestuurlijkeGrenzenVerwijzing bevat
 • De vormgeving van Besluit en Regeling
  • De klassieke modellen voor Besluit en Regeling zijn versimpeld en daarmee in overeenstemming met de praktijk gebracht
  • De gevallen waarin gebruik gemaakt kan worden van WijzigLid zijn aangescherpt
 • Schemafout bij identificatie van het Divisietekst-object opgelost

 

Voor de volledigheid herhalen wij nog eens de belangrijkste wijzigingen die in de release candidate van de A’-release zijn aangebracht, ten opzichte van de A-release:

 • Modelmatige wijzigingen
  • Aan het model voor de omgevingsdocumenten met Vrijetekststructuur, zoals de omgevingsvisie, is het objecttype Divisietekst toegevoegd. Daardoor kan in die omgevingsdocumenten zowel op het niveau van Divisie, het STOP-structuurelement, als op het niveau van Divisietekst, het STOP-element dat inhoud bevat, geannoteerd worden met de overige OW-objecten. Aan het objecttype Tekstdeel is een keuze-element toegevoegd waarmee wordt aangegeven of het Tekstdeel bij een Divisie of een Divisietekst hoort.
  • De elementen die al in de vorige versie als te verwijderen zijn aangegeven, zijn nu daadwerkelijk verwijderd. Het gaat om een aantal attributen (specifiekeSymbolisatie, gerelateerdeRegeltekst, id, GebiedRef, LijnRef, PuntRef, GebiedengroepRef, PuntengroepRef en LijnengroepRef) en het element buitenBesluit uit het manifest-OW.
  • De elementen status en procedurestatus van de OW-objecten hebben nu het datatype enumeratie. Voor procedurestatus heeft dat geen gevolgen. Bij status kan nu alleen de waarde ‘beëindigen’ worden ingevuld. OW-objecten met de status ‘B’ worden nu afgekeurd.
 • Procedure-wijzigingen
  • Voorbereidingsbesluit: de procedure voor het intrekken van het tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels is gewijzigd. De informatie daarvoor moet nu in alle gevallen worden aangeleverd op het moment dat de voorbeschermingsregels vervallen en altijd door de eigenaar van de hoofdregeling.
  • Reactieve interventie: de procedure voor het aanleveren van de wijzigingsinstructies die leiden tot een nieuwe versie van de hoofdregeling waarin de reactieve interventie is verwerkt, is gewijzigd. Daarvoor is vooralsnog een aanlevering met een ‘besluit’ nodig.
 • Documentatieverbetering
  • In alle TPOD’s is de beschrijving van de besluit-onderdelen vervallen. Die is vervangen door een beschrijving van de vormgeving van besluit en regeling van het betreffende omgevingsdocument overeenkomstig de STOP-modellen voor Besluit en Regeling. Daaraan zijn toelichtingen toegevoegd die uitleggen in welk onderdeel welke tekst geplaatst moet worden. De voorbeelden zijn verbeterd en aangevuld.
  • In de TPOD’s voor omgevingsdocumenten met Vrijetekststructuur is het verschil toegelicht tussen het annoteren op het niveau van Divisie en op het niveau van Divisietekst en welke keuzes daarin voor de hand liggen.
  • In de TPOD’s voor omgevingsdocumenten die kunnen worden geannoteerd met Omgevingsnorm is duidelijker uitgelegd wat een omgevingsnorm is.
  • In de TPOD’s voor omgevingsdocumenten die kunnen worden geannoteerd met Gebiedsaanwijzing is een tabel toegevoegd met overzicht welk Gebiedsaanwijzingtype in welk omgevingsdocument toegepast kan worden en is de beschrijving van de verschillende typen Gebiedsaanwijzing ingekort.
  • In de TPOD’s waarvoor dat relevant is, is de beschrijving van de onderdelen van de standaard die verplicht dan wel noodzakelijk zijn, verbeterd.
  • Aan het IMOW-document zijn richtlijnen toegevoegd voor het omgaan met GIO’s in relatie tot OW-objecten.
  • Aan het IMOW-document zijn toelichtingen toegevoegd over het muteren en over ontwerp-objecten.
 • Wijziging waardelijsten
  • In de waardelijst thema zijn alle waarden verwijderd waarvan in de vorige versie was aangegeven dat ze niet gebruikt moeten worden; de waardelijst bevat nu nog de 15 te behouden waarden.
 • Validatiematrix
  • In de nieuwe versie van de validatiematrix is de meest recente stand van zaken omtrent validaties in de keten vastgelegd.

De standaarden zijn te vinden via deze link naar de standaardenpagina

De A-realease en alle bijbehorende producten blijven ook bereikbaar via deze link naar de vorige standaardenpagina

Updates per e-mail ontvangen?