Omgevingsdocumenten

Hier vindt je alle omgevingsdocumenten beschreven waar Geonovum toepassingsprofielen (TPOD's) voor heeft opgesteld. 

AMvB & MR

Het Rijk werkt de hoofdregels over de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet nader uit in de zogeheten Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en een ministeriële regeling (MR).

Instructie

De instructie is een besluit van gedeputeerde staten of minister, gericht tot één of een beperkt aantal bij de instructie specifiek aan te duiden lagere bestuursorganen -gemeente, provincie of waterschap- over de uitoefening van een taak of bevoegdheid.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is het instrument waarin de gemeente regels stelt over de fysieke leefomgeving.

Omgevingsverordening

De provincie stelt regels op over de fysieke leefomgeving en legt deze vast in één omgevingsverordening voor zijn gehele grondgebied.

Omgevingsvisie

Het gebruik, de bescherming, het beheer en het behoud van het gehele grondgebied wordt vastgelegd in een omgevingsvisie.

Programma

Het programma is een beleidsdocument gericht op het uitwerken en vormgeven van beleid over (onderdelen van) de fysieke leefomgeving.

Projectbesluit

Het projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en Rijk voor het mogelijk maken van vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang.

Reactieve interventie

De Omgevingswet geeft gedeputeerde staten de bevoegdheid om te beslissen dat een onderdeel van een besluit van een gemeente tot vaststelling of wijziging van een omgevingsplan geen deel van dat besluit uitmaakt. Dit betreft een reactieve interventie.

Voorbereidingsbesluit

Gemeenten, provincies en Rijk kunnen een voorbereidingsbesluit nemen met het oog op de voorbereiding van omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit, instructieregel of instructie.

Waterschapsverordening

Het waterschap stelt regels op over de fysieke leefomgeving en legt deze vast in één waterschapsverordening voor zijn gehele grondgebied.

Updates per e-mail ontvangen?