Instructie

De instructie is een besluit van gedeputeerde staten of minister, gericht tot één of een beperkt aantal bij de instructie specifiek aan te duiden lagere bestuursorganen -gemeente, provincie of waterschap- over de uitoefening van een taak of bevoegdheid. Met de instructie wordt aangegeven bij het geadresseerde bevoegd gezag welke opdracht om een bepaalde taak of bevoegdheid uit te oefenen en/of opdracht over de manier waarop de uitoefening van een taak of bevoegdheid moet gebeuren.

Een instructie heeft alleen werking voor het bevoegd gezag waarop het is gericht en heeft geen rechtstreekse werking voor burgers of bedrijven. Voor hen heeft de instructie pas gevolgen als het bevoegd gezag die de instructie heeft gekregen, deze ook heeft uitgevoerd door het nemen van een besluit of door het verrichten van een feitelijke handeling.

Updates per e-mail ontvangen?