Waardelijsten

Een waardelijst is een collectie van waarden die gebruikt kunnen worden bij het annoteren. Bij diverse attributen van annotaties hoort een waardelijst met vooraf gedefinieerde waarden. Om de uniformiteit te bevorderen worden zoveel mogelijk eenduidige termen gebruikt.

Daar waar de waarden voor verschillende omgevingsdocumenten gelijk zijn, worden ze onderling en over de bestuurslagen heen afgestemd. Met andere woorden: in die gevallen maken rijk, provincie, waterschap en gemeenten gebruik van dezelfde waardelijsten.

Waardelijsten bestaan twee vormen:

  • limitatieve waardelijst: een lijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit gekozen moet worden. Deze waardelijst wordt centraal beheerd en kan alleen beheermatig gewijzigd worden, aangezien een wijziging direct effect heeft op de werking en functionaliteiten van de applicaties van DSO-LV en LVBB; 
  • uitbreidbare waardelijst: een lijst met vooraf gedefinieerde waarden. Wanneer de gewenste waarde op de waardelijst voorkomt, wordt die gebruikt. Als de gewenste waarde niet op de waardelijst voorkomt, definieert het bevoegd gezag een eigen waarde.

Aan de waardes van een limitatieve waardelijst die betrekking hebben op een kaartweergave is een symboolcode gekoppeld. Dit vormt de standaardweergave. Voor meer informatie over de standaardweergave kijk dan bij het onderwerp presenteren.

Beheer waardelijsten

De waardelijsten zijn toegankelijk via de stelselcatalogus Omgevingswet. Hierin zijn de namen van de waardelijsten uit de TPOD overgenomen met een toelichting en versie. 

Let bij het raadplegen van de stelselcatalogus goed op de versienummers. Hoe hoger het versienummer, hoe actueler de waardelijst is.  

Wanneer een gewenste waarde niet op één van de lijsten voorkomt kan ieder bevoegd gezag een verzoek tot wijziging van de waardelijst indienen. Vervolgens wordt dit verzoek op de wensen- en eisenlijst geplaatst en gaat de procedure voor wijzigingen lopen. Een verzoek moet gericht worden aan de helpdesk van Geonovum door een mail te sturen naar omgevingswet@geonovum.nl.

Annoteren met OW objecten

Bij de annotatie voorbeelden is aangegeven welke waardelijsten van toepassing zijn. Daarbij wordt inzicht gegeven in de waarden die de lijst bevat. Voor de exacte waarden wordt er verwezen naar de stelselcatalogus.

 

In welk omgevingsdocument komt welke waardelijst voor?

Niet alle waardelijsten zijn voor alle omgevingsdocumenten van toepassing. Onderstaande tabel bevat het totaaloverzicht en geeft hierin aan:

  • Wat de naam van de waardelijst is. Deze naam kan je terugvinden in de stelselcatalogus.
  • Of het een open (+) of gesloten (-) waardelijst is;
  • Welk IMOW-object het attribuut bevat waar de waardelijst van toepassing is. In de eerste kolom tussen haakjes (cursief) de naam van het IMOW-object;
  • Welke waardelijst voor welk omgevingsdocument van toepassing is (√).
Tabel totaaloverzicht waardelijsten

 

Omgevings-
plan

Omgevings-
verordening

Waterschaps-verordening

AMvB & MR

Omgevings-visie

Projectbe-
sluit (deel 1)

 Idealisatie - (juridische regel)

X

X X X

 

 

 Thema + (juridische regel of tekstdeel)

X

X

X

X

X

X

 InstructieregelInstrument - (juridische regel type: instructieregel)

 

X

 

X

 

 

InstructieregelTaakuitoefening(juridische regel type: instructieregel)

 

X

 

X

 

 

 Activiteitregelkwalificatie - (juridische regel type: regel voor iedereen)

X

X

X

X

 

 

 Activiteitengroep - (activiteit)

X

X

X

X

 

 

 Omgevingswaardegroep - (omgevingswaarde)

X

X

 

X

 

 

 Omgevingsnormgroep - (omgevingsnorm)

X

X

X

X

 

 

 TypeGebiedsaanwijzing - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Beperkingengebiedgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

 

 

 

 Bodemgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Defensiegroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Energievoorzieninggroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Erfgoedgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Externe veiligheidgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Functiegroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

 

 

 

 

 Geluidgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Geurgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Landschapgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Leidinggroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Luchtgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Mijnbouwgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X

X

X

X

X

 Natuurgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X X

X

X

X

 Recreatiegroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X X X X X

 Ruimtelijkgebruikgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X X X X X

 Verkeergroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X X X X X

 Water en watersysteemgroep - (gebiedsaanwijzing)

X

X X X X X

 Eenheid + (waarde eenheid in locatie, omgevingsnorm en omgevingswaarde)

X

X X X X X

 

 

 

 

 

 

 

Updates per e-mail ontvangen?