Over de wegwijzer

Deze wegwijzer is een praktisch service-product voor bevoegde gezagen en softwareleveranciers bij het implementeren en toepassen van de STOP/TPOD standaard in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. 

De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn. Men gaat aan de hand van het gekozen onderwerp surfend door de standaarden heen en krijgt een beeld hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.

Voor detailinformatie over de verschillende onderwerpen verwijst de wegwijzer naar de formele documentatie van de standaarden en naar documenten van inhoudelijk ondersteunende organisaties, zoals VNG, IPO, Unie van Waterschappenhet ministerie van BZK en de website van het programma en het informatiepunt leefomgeving.

Over de standaarden

De STOP en TPOD standaarden maken het mogelijk om informatie te kunnen vinden en te kunnen koppelen, bijvoorbeeld de juridische regel en het gebied waarop de regel van toepassing is, de locatie. Ze maken het mogelijk om instanties automatisch te informeren over wijzigingen van een omgevingsdocument. En ze zorgen ervoor dat een besluit met de bijbehorende locatie-informatie én de toelichting op het besluit, digitaal te raadplegen is op verschillende systemen en met verschillende applicaties.

De afspraken die zijn gemaakt om dit alles te laten functioneren, zijn vastgelegd in de standaarden.

Geonovum en KOOP ontwikkelen de standaarden en bijbehorende informatiemodellen voor overheidspublicaties. Dit zijn:

  • Standaard officiële publicaties (STOP)
  • Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)
  • Informatiemodel officiële publicaties (IMOP)
  • Informatiemodel toepassingsprofielen (IMTP)

Bekijk de actuele versies van de standaarden:

Voor de betrokken overheidsinstanties betekent dit dat zij hun omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar moeten maken. De standaarden bieden daarvoor het sjabloon of “model”. De modellen bieden een vaste structuur die ervoor zorgt dat iedereen de inhoud van besluiten kan bekijken en bevragen. De Omgevingswet biedt hierbij veel beleidsvrijheid. Als bevoegd gezag wil je dat jouw regels, visies en besluiten goed en duidelijk overkomen. Maar je wilt ook dat de omgevingsdocumenten praktisch te beheren zijn. Kennis van de standaarden kan helpen in dit proces.

Deze website wijst vanuit verschillende invalshoeken de weg naar belangrijke en praktische onderwerpen in de STOP/TPOD standaarden. In onderstaande introductie wordenkort de modellen en hun samenhang toegelicht.

Andere standaarden

Naast de STOP/TPOD zijn er nog andere standaarden die van toepassing zijn voor het omgevingsdocument, zoals bijvoorbeeld de Standaard Toepasbare Regels (STTR) en het bijbehorende Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR). Deze standaarden helpen aanvragers bij het Omgevingsloket. De standaarden helpen om juridische regels begrijpelijk te maken in de vorm van vragenbomen. Het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet verplicht het regelgevend bestuursorgaan de STTR te gebruiken voor het leveren van toepasbare regels aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Deze standaard heeft raakvlakken met de STOP/TPOD op het gebied van activiteiten (zie hiervoor het onderwerp annoteren) en werkingsgebieden.

Updates per e-mail ontvangen?