Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente.

Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op àlle beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving. Het gaat hier dus om een samenhangende visie op strategisch niveau. Ieder bestuursorgaan stelt slechts één omgevingsvisie vast: één kenbaar en integraal beleidsdocument die het strategische omgevingsbeleid beschrijft voor het hele grondgebied.

De omgevingsvisie bevat de volgende elementen:

  • Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: waar bestaat de fysieke leefomgeving uit en wat is de kwaliteit ervan?
  • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied: wat gebeurt er/ gaat er gebeuren aan ontwikkelingen en instandhouding van het grondgebied?
  • De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid: wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt?

De omgevingsvisie is een politiek-bestuurlijk document en bindt uitsluitend het vaststellende bevoegde gezag. De omgevingsvisie bevat geen regels voor burgers, bedrijven of andere overheden. De verantwoordelijkheden en de omgevingsvisies van een ‘hoger’ of aangrenzend bevoegd gezag maken uiteraard wel onderdeel uit van de context waarbinnen het desbetreffende bevoegd gezag haar visie vaststelt. Voor een omgevingsvisie van bijvoorbeeld een gemeente zullen beleidsontwikkelingen en -documenten van buurgemeenten, provincie en het Rijk zeker van betekenis zijn.

Updates per e-mail ontvangen?