Kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Omgevingsvergunningen worden (nog) niet ontsloten in de DSO-viewer. Met de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) kan het bevoegd gezag een vergunning verlenen voor activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan. Op die locatie mag en gebeurt dan iets anders dan wat iemand verwacht die het omgevingsplan in de DSO-viewer raadpleegt. Als de afwijking substantieel is, is het wenselijk dat in de DSO-viewer zichtbaar is dat die afwijking is toegestaan. Door de kennisgeving van de verleende omgevingsvergunning voor een bopa op een speciale manier te publiceren komt die kennisgeving op officielebekendmakingen.nl én wordt de kennisgeving op locatie zichtbaar in de DSO-viewer.

 

Alleen voor verleende omgevingsvergunning bopa

Het is alleen relevant om zo’n kennisgeving in het DSO te kunnen zien als er daadwerkelijk iets anders mag dan wat het omgevingsplan bepaalt. Daarom moet alleen de kennisgeving van de verleende omgevingsvergunning voor de bopa in de DSO-viewer zichtbaar worden, en niet bijvoorbeeld de kennisgeving van de aanvraag van de vergunning.

De tabel geeft een overzicht van alle kennisgevingen die in de procedure van de omgevingsvergunning voor de bopa in het publicatieblad gepubliceerd worden, welk DROP-formulier daarvoor gebruikt moet worden en of de kennisgeving in de DSO-viewer wordt ontsloten. 

Kennisgeving vanDROP-formulierOntsluiting in DSO-viewer
Aanvraag omgevingsvergunningOmgevingsvergunning | aanvraagNee
Terinzagelegging ontwerpbesluit (alleen bij uitgebreide procedure)Omgevingsvergunning | afhandelingNee
Verleende omgevingsvergunning in die gevallen die aan de criteria voldoenOmgevingsvergunning | afhandeling met planafwijkingJa
Verleende omgevingsvergunning in die gevallen die niet aan de criteria voldoenOmgevingsvergunning | afhandelingNee
Weigering omgevingsvergunningOmgevingsvergunning | afhandelingNee

Alleen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit die voldoet aan criteria

De speciale manier van publiceren van de kennisgeving waardoor zij tevens zichtbaar is in de DSO-viewer, pas je alleen toe bij substantiële afwijkingen van het omgevingsplan. In het Toepassingsprofiel kennisgeving voor omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (TPOD) staan de criteria daarvoor. Zie voor de criteria paragraaf 2.4.2.1 en voor een toelichting daarop paragraaf 2.4.3.1 van het TPOD. Als niet aan die criteria wordt voldaan, dan publiceer je de kennisgeving met de reguliere methode via DROP (eventueel via je VTH-software).

Niet zelf verwijderen

Let op dat je alleen de kennisgeving die voldoet aan de genoemde criteria en de tabel zo publiceert dat deze in de DSO-viewer wordt getoond. Je kunt de contour van een kennisgeving die in de viewer staat, namelijk niet zelf verwijderen. Dat kan alleen de beheerder van het stelsel. Zie daarvoor de (voorlopige) werkwijze die is beschreven in Paragraaf 2.5 van het toepassingsprofiel. Dit geldt ook voor het verwijderen van de contour als de omgevingsvergunning door de rechter vernietigd is, als de omgevingsvergunning is ingetrokken en wanneer de omgevingsvergunning in het omgevingsplan verwerkt is.

 

Publiceren kennisgeving verleende omgevingsvergunning bopa

Je publiceert de kennisgeving via DROP. Dat kan door in te loggen in DROP of door (indien beschikbaar) gebruik te maken van de koppeling naar DROP in je VTH-software. Daarbij moet je het volgende doen:

  • Maak gebruik van het voor dit type kennisgeving bedoelde DROP-documenttype ‘omgevingsvergunning | afhandeling met planafwijking’.
  • Vul bij het gegeven ‘Referentienummer’ de identificatie in die de (aanvraag om) omgevingsvergunning heeft in je VTH-systeem.
  • Vul, als met de omgevingsvergunning wordt afgeweken van een regel in een ruimtelijk plan in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bij het gegeven ‘Ruimtelijk plan identificatienummer’ de IMRO-identificatiecode in van dat ruimtelijk plan of die ruimtelijke plannen.
  • Schrijf of importeer In het DROP-document de tekst van de kennisgeving.
  • Geef de kennisgeving een onderscheidende titel om deze goed vindbaar te maken in de DSO-viewer.
  • Voeg het GML-bestand bij waarin de contour is vastgelegd van het perceel, perceelsgedeelte of gebied waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

Door deze manier van aanleveren komt de kennisgeving BOPA op officielebekendmakingen.nl en wordt de kennisgeving op locatie zichtbaar in de DSO-viewer. In de DSO-viewer is het vlak zichtbaar. Bij raadpleging toont de viewer door middel van een link de kennisgeving op officielebekendmakingen.nl.

Om de kennisgeving zichtbaar te maken in DSO-LV levert bevoegd gezag via DROP de kennisgeving aan, samen met het vlak dat het perceel(sgedeelte) of gebied weergeeft waarvoor de omgevingsvergunning is verleend. DROP levert deze gegevens vervolgens door ten behoeve van de bekendmaking in het publicatieblad van het betreffende bevoegd gezag op officielebekendmakingen.nl.

 

Het maken van het GML-bestand voor de kennisgeving bopa

Bij de kennisgeving moet een GML-bestand bijgevoegd worden. Het GML-bestand is noodzakelijk om de kennisgeving in de DSO-viewer te kunnen laten zien. In het GML-bestand leg je de contour vast van het gebied waarvoor de omgevingsvergunning is verleend. Dat kan een groter gebied zijn dan het gebied van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, oftewel het gebied waarvoor van het omgevingsplan wordt afgeweken. Aanbevolen wordt om de contour op het hele perceel (of percelen) te leggen, tenzij het een heel groot perceel betreft en de omgevingsvergunning slechts betrekking heeft op een beperkt deel daarvan. Kies dan het betreffende perceelsgedeelte.

Er is een technisch stappenplan beschikbaar wanneer je VTH-softwarepakket het maken van een GML-bestand voor de bopa niet ondersteunt. Je kan dan het GML-bestand zelf opstellen met behulp van QGIS. Het stappenplan gaat er vanuit dat een geo-expert het GML-bestand opstelt. Dit stappenplan gaat in op de technische stappen die gezet moeten worden om een GML-bestand aan te leveren. Het bestand moet voldoen aan de GML-specificaties die in paragraaf 3.1.4 van het Informatiemodel Omgevingswet zijn vastgelegd. Er is altijd één GML-bestand, ook als omgevingsvergunning wordt verleend voor meerdere niet-aaneengesloten percelen of perceelsgedeelten.

Een demonstratie van het stappenplan is te raadplegen via onderstaande opname over het maken van een BOPA-gml. 

External video URL


De template-GML en een handleiding BOPA-gml met het stappenplan kun je hieronder downloaden. 

Template+handleiding BOPA gml

 

 

 

Updates per e-mail ontvangen?