Gebiedsontwikkeling onder Omgevingswet

Om snel gebiedsontwikkelingen rondom de inwerkingtreding vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart. 

Dit project levert een voor makers van plannen bruikbare aanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, via een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of met gebruikmaking van het (Chw-) bestemmingsplan.Het uitwerken van de voorbeeldaanpak is een initiatief van de samenwerkende stedenbouwkundige bureaus (verenigd in Kennislab Omgevingswet), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Geonovum en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet (ADS).

Gemeenten moeten, zodra de Omgevingswet in werking treedt, in staat zijn om gebiedsontwikkeling in een omgevingsplan vorm te geven. Daarvoor moeten zij met de STOP/TPOD standaarden kunnen werken. Naar verwachting zullen niet alle gemeenten na inwerkingtreding direct zo ver zijn dat zij een wijziging van het omgevingsplan op basis van de nieuwe STOP/TPOD standaard in het DSO kunnen publiceren. Voor deze gemeenten is het mogelijk voor het gehele grondgebied de Chw-status aan te vragen. Zij kunnen dan een Chw plan met verbrede reikwijdte maken dat inhoudelijk ook voldoet aan de voorwaarden voor een omgevingsplan. Dit Chw-plan kan met behulp van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) nog worden gepubliceerd conform de RO-standaarden. Op termijn moeten de gemeenten dit Chw-plan dan omzetten naar STOP/TPOD.  Naast het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook het moment waarop het besluit in ontwerp ter inzage kan worden gelegd van belang. Dit laatste moment is niet altijd precies te bepalen. De Chw status biedt in dat geval de flexibiliteit die nodig is.

Keuzemogelijkheden

Om de verschillende mogelijkheden voor aanpassen van het omgevingsplan effectief in te kunnen zetten, helpt het als de keuzemogelijkheden worden gekaderd. Dit kan zonder dat daarbij de beleidsmatige afwegingsruimte wordt beperkt.

Het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ werkt voorbeelden uit voor zowel het opstellen van een wijzigingsbesluit en een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) conform de nieuwe STOP/TPOD standaard als voor het toepassen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen met behulp van TAM-IMRO. Gemeenten en stedenbouwkundige adviesbureaus kunnen de uitgewerkte voorbeelden direct hergebruiken.

Wat vind je in het instrumentarium?

Het project zal de volgende producten en adviezen opleveren:

  1. Een overzicht en afwegingskader van wanneer je een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of een bestemmingsplan (gewoon of Chw toepast) en welke standaard (STOP/TPOD of de TAM-IMRO) wordt gebruikt.
  2. Een basis structuur/opbouw van het omgevingsplan, voortbouwend op de geconsolideerde versie van de staalkaarten van de VNG.
  3. Sets direct bruikbare (voorbeeld-)regels voor veel gebruikte activiteiten in het omgevingsplan.
  4. Adviezen over het (minimaal noodzakelijke dan wel optimaal voor de toekomst) annoteren van activiteiten in het omgevingsplan zodat het plan optimaal gevisualiseerd kan worden in de viewer en de basis kan vormen voor het maken van toepasbare regels.
  5. Een aanpak hoe je zo efficiënt mogelijk kunt werken aan het gemeentelijk omgevingsplan.
  6. Adviezen en voorbeelden voor het verwerken van voorbereidingsbesluiten en andere omgevingswetbesluiten van hogere overheden door gemeenten in hun omgevingsplan.
  7. Een opleidingscurriculum voor gemeenteambtenaren en hun adviseurs om met de instrumenten en de beschreven aanpak te werken.

Via de nieuwsbrieven, de websites en bijeenkomsten over de Omgevingswet blijf je op de hoogte van de voortgang van dit project. 

Updates per e-mail ontvangen?