TPOD uitgelicht - besluit en regeling

In de STOP/TPOD-standaard worden de termen besluit en regeling veel gebruikt. In deze toelichting gaan we dieper in op deze termen.

De STOP/TPOD-standaard maakt een duidelijk onderscheid tussen het besluit en de regeling.

Besluit

In het besluit staat de tekst die precies beschrijft hoe een bestuursorgaan een nieuwe regeling vaststelt of een bestaande regeling wijzigt, bepaalt op welk moment die regeling in werking treedt en die vaststelling of wijziging onderbouwt, met eventuele bijlagen. In het besluit zet je dus zowel de artikelen waarin het bestuursorgaan vastlegt te hebben besloten om een nieuwe regeling vast te stellen of een bestaande regeling te wijzigen, als de inhoud van die nieuwe regeling of de gewijzigde onderdelen van de bestaande regeling. Het besluit lijkt het meest op het pakket aan stukken dat je aan de gemeenteraad voorlegt bij de vaststelling van een bestemmingsplan.

De volgende afbeelding toont de onderdelen van het model BesluitCompact (dat onder andere het model is voor een besluit tot wijziging van het omgevingsplan):

gestyleerde weergave besluit
 1. Het RegelingOpschrift is de titel van het betreffende besluit.
 2. In de aanhef staan bijvoorbeeld voor een omgevingsplan de overwegingen van B&W of de gemeenteraad (Gelet op artikel 2.4 Omgevingswet, overwegende dat het ontwerpbesluit zes weken ter inzage heeft gelegen en er zienswijzen zijn ingediend… etc.).
 3. In het lichaam staat het WijzigArtikel dat verwijst naar de de WijzigBijlage waarin bijvoorbeeld de volledige initiële regeling van de omgevingsverordening staat, of de wijzigingen die het besluit in het omgevingsplan aanbrengt. Ook moet er in het lichaam minimaal één (regulier) artikel staan. Er moet namelijk een artikel zijn dat bepaalt wanneer het besluit in werking treedt. Geadviseerd wordt om daar geen datum in te zetten, maar een wat globalere omschrijving, bijvoorbeeld “Dit besluit treedt in werking vier weken na de bekendmaking ervan”. In de gegevens óver het besluit zet je dan de exacte datum. Er kunnen uiteraard meer artikelen zijn, bijvoorbeeld artikelen waarmee je aangeeft hoe er met de zienswijzen wordt omgegaan.
 4. In de sluiting komt de ondertekening door het bestuursorgaan en -bij besluiten waartegen beroep openstaat- de rechtsmiddelenclausule. Geadviseerd wordt om ook dat vrij globaal te houden en er niet de datum van het einde van de beroepstermijn in te zetten: Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de bekendmaking ervan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de gegevens óver het besluit zet je dan de exacte datum van het einde van de beroepstermijn.
 5. In de WijzigBijlage staat de volledige initiële regeling of de wijzigingen die het besluit in de geconsolideerde regeling aanbrengt.
 6. In bijlagen plaats je tekst die integraal onderdeel is van het besluit. Een voorbeeld hiervan is een zienswijzennota bij een omgevingsplan. Let op: onderzoeksrapportages zijn geen bijlagen, maar ‘op het besluit betrekking hebbende stukken’. Deze moet je niet bekend maken, maar moet je ter inzage leggen, zowel elektronisch als op een fysieke locatie.
 7. In de toelichting kun je het raadsvoorstel zetten, als je dat onderdeel van de bekendmaking wilt laten zijn.
 8. In de afbeelding staat geen nummer 8, omdat dat een onderdeel is dat in een toekomstige versie van de STOP/TPOD-standaard gaat vervallen.
 9. De motivering is het onderdeel waarin je de deugdelijke motivering zet waarop het             besluit volgens afdeling 3.7 Awb dient te berusten. In de Motivering staan de teksten die je bij het bestemmingsplan in de toelichting zet.

Regeling

De regeling bevat de juridische regels, dan wel de beleidstekst of realisatietekst van een omgevingsdocument, met eventuele bijlagen en toelichting.

De volgende afbeelding toont de onderdelen van het model RegelingCompact (dat het model is dat gebruikt moet worden voor de regeling van omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening):

schematische weergave regeling
 1. Het RegelingOpschrift is de titel van de regeling. Voor bijvoorbeeld het omgevingsplan is het gebruikelijk om dat generiek te houden: Omgevingsplan gemeente <naam gemeente>.
 2. In het lichaam staan alle artikelen van bijvoorbeeld het omgevingsplan.
 3. In bijlagen zet je tekst die integraal onderdeel is van de regeling, maar die om redenen van leesbaarheid, vormgeving, omvang e.d. niet in de tekst van de regeling kan worden opgenomen. Voorbeelden van zo’n bijlage zijn de bijlage met begripsbepalingen en een bijlage met een grote tabel met emissiefactoren voor een aantal stoffen.
 4. In de toelichting komen de algemene toelichting en de artikelsgewijze toelichting. De algemene toelichting is niet bedoeld om een toelichting te geven op de wijzigingen die met de achtereenvolgende wijzigingsbesluiten in het omgevingsdocument worden aangebracht, maar voor meer algemene informatie over het omgevingsdocument.

Besluit publiceren

Op officielebekendmakingen.nl wordt het besluit formeel bekend gemaakt in het digitale publicatieblad van het bevoegde gezag. De authentieke tekst van het besluit wordt in Pdf-formaat weergegeven en er is een zogeheten landingspagina voor de informatieobjecten. Tevens is er een web-versie van het besluit. Daarnaast worden de consolidatie-instructies verwerkt in de geldende regeling van dat moment. Dit resulteert in een documentgerichte weergave van de regeling van waaruit de informatieobjecten kunnen worden benaderd. De informatieobjecten worden afzonderlijk getoond in een interactieve viewer en kunnen vanuit daar ook worden gedownload.

DSO-viewer

De landelijke voorziening Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) ontvangt de geconsolideerde regeling inclusief de OW-objecten, zoals activiteiten en gebiedsaanwijzingen. Met een klik op de kaart in de DSO viewer zijn de daar geldende regels en het geldende beleid te raadplegen. De locaties en annotaties uit de regeling worden via een legenda gesymboliseerd op de kaart. De tekst en kaart geven ook selectiemogelijkheden, bijvoorbeeld het tonen van de artikelen en locaties die zijn geannoteerd een specifieke activiteit, het uitsluitend tonen van regels die voor iedereen gelden of het tonen van beleid over een specifiek beleidsaspect met de bijbehorende locaties. De getoonde tekst komt uit de geconsolideerde regelingen vanuit de officiele publicatiebladen.  

Updates per e-mail ontvangen?