Muteren

Bij het aanpassen van een Omgevingsdocument d.m.v. van een wijzigingsbesluit, wordt er gesproken over muteren. 

 

De volgende zaken zijn te wijzigen:

  • Tekst (incl. tabellen en illustraties enz.) en GIO’s
  • Besluiten/regelingen
  • OW-objecten

Een mutatie kan dus betrekking hebben op een regeling, maar ook op geldigheidsbepalingen en de informatie in de metadata (citeertitel, etc.).

Het verwerken van de wijzigingen in een Omgevingsdocument noemen we consolideren. Daarbij worden het initiële besluit en de daarop volgende wijzigingsbesluiten samengevoegd, met als resultaat een doorlopende versie van het omgevingsdocument. Dit is de geconsolideerde versie. In een korte video lichten we toe hoe het muteren in de praktijk in zijn werk gaat.

De stappen voor het wijzigen van een besluit

Het wijzigen van een Omgevingsdocument start bij het vinden van het geldende besluit. Dit besluit wordt in ieder geval op de LVBB gepubliceerd en opgeslagen als juridische waarheid, maar kan ook in de software worden opgeslagen. Het is mogelijk om van dit besluit een nieuwe versie aan te maken en deze te bewerken. Daarnaast is het ook mogelijk om zonder besluit een mutatie van OW-informatie te doen.

Weergave hoe een Omgevingsdocument gewijzigd wordt binnen de Omgevingswet

Weergave hoe een Omgevingsdocument gewijzigd wordt binnen de Omgevingswet

Het bevoegd gezag maakt op basis van een eerder bekend gemaakte versie een wijzigingsbesluit waarin de beoogde wijzigingen zijn aangebracht. Betreft het een nieuwe regeling, dan maken medewerkers de initiële versie. Dit is het startpunt in de afbeelding hierboven.

Een nieuwe versie van het besluit is nodig om later te kunnen tijdreizen en aan te wijzen welke besluiten zijn genomen in een bepaalde versie. De laatste wijzigingen in een versie worden in de eerste instantie bewerkt tot een nieuwe geconsolideerde versie.

Het bevoegd gezag moet een formeel besluit nemen over de wijziging. De beschrijving van de wijzigingen wordt door software bepaald; de medewerkers vullen dat aan met bijvoorbeeld een motivatie voor het wijzigen van de regeling.

Na goedkeuring zal het besluit ter bekendmaking aan de LVBB worden verstuurd. Onderdeel van het bericht is de mutatie zoals door het IMOP wordt beschreven.

Hoe wijzigingsbesluiten er voor de bekendmaking en consolidatie uit moeten zien en hoe ze moeten worden aangeleverd, is beschreven in de STOP-documentatie.

Mutatie scenario's uitgewerkt

Bij het muteren van een besluit of regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de mensleesbare tekst en de machineleesbare tekst. De mensleesbare tekst is wat bevoegd gezag voor zich ziet in de plansoftware (a la Word/teksteditor) en de machineleesbaretekst is wat onder water gebeurt in de plansoftware (meestal in xml formaat) en hoe zaken ook aangeleverd worden aan de LVBB voor de renvooiservice. De renvooiservice berekent het verschil tussen de regeling hoe deze was en hoe deze is geworden. Aan een besluit of regeling wordt ook een datum gehangen, zodat je kunt zien wanneer welke regeling geldend was. Dit wordt in het DSO ook wel tijdreizen genoemd.

Binnen het muteren van besluit of regeling zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Verwijderen, met de actie Verwijder. Het gaat hier om artikelen/divisies of delen daarvan die verwijderd worden.
  • Toevoegen met de actie VoegToe. Het gaat hier om artikelen/divisies die toegevoegd worden en waar dat gebeurt.
  • Vervangen met de actie Vervang. Het gaat hier om elementen die gemuteerd worden.

Bij het wijzigen dient in de machineleesbare tekst verwezen te worden naar het workID (wId) omdat dit de onveranderlijke identificatie is.

Onderstaande afbeeldingen van de mutatiescenario's bevatten een lichte bovenzijde met daarin het besluit of de regeling zoals het is of was en aan de donkerdere onderzijde het besluit of regeling zoals het wordt of gaat worden. Let op: er moet ook nog een datum worden toegevoegd in verband met het kunnen tijdreizen. Verder zie je aan de linkerzijde de mensleesbare tekst en aan de rechterzijde (soms onder) de machineleesbare tekst.

Verwijderen van een lid

Het mutatiescenario in het leven geroepen om leden binnen een artikel te kunnen verwijderen als deze niet meer van toepassing zijn.

schematische weergave verwijderen lid

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.7 Gebruikersactiviteiten die zijn toegelaten nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend met drie leden vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om lid 2 betreffende de indieningsvereisten te schappen. Lid 3 wordt na hernummering lid 2.

Vervangen inhoud van een artikel

Het mutatiescenario in het leven geroepen om de inhoud van artikelen te kunnen wijzigen als deze bijvoorbeeld een term bevat die gewijzigd dient te worden. Alleen dit deel uit het artikel wordt vervangen voor andere tekst.

Schematische weergave vervangen inhoud artikel bij muteren

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de tekst uitoefenen van dienstverlening te wijzigen in verlenen van diensten. Deze tekst wordt vervangen, zoals te zien is in bovenstaande afbeelding.

Vervangen van een artikel

Dit mutatiescenario in het leven geroepen om artikelen te kunnen vervangen,bijvoorbeeld als de inhoud van het artikel gewijzigd is, maar het artikel wel dezelfde nummering houdt. Het artikel wordt in zijn geheel vervangen.

schematische weergave hoe je een artikel vervangt bij muteren

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de verwijzing naar een bijlage 13 met geluidsregels te schappen en deze in het artikel te verwerken.

Technisch gezien wordt bij het verwijderen van het artikel direct verwezen naar het wId dat geschrapt wordt (2.14). Hierna kan er voor gekozen worden om het functionele ID aan te passen (2.14_oud). De toevoeging van het nieuwe artikel (2.14) betekent dat er een nieuw wId gebruikt wordt (2_2.14).

Omwisselen van artikelen

Het mutatiescenario in het leven geroepen om artikelen om te kunnen wisselen als bijvoorbeeld een artikelvolgorde is vastgesteld, maar men het duidelijker vindt om de volgorde te wijzigen. Tevens wordt hierbij het verschil tussen het wId en het eId duidelijk. Het eId is een functionele identificatie, deze kan wijzigen. Het wId is een technische identificatie en deze kan niet wijzigen.

schematische weergave Muteren: Omwisselen van artikelen

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar de artikelen 2.5 en 2.6 vastgesteld. Dit jaar hebben ze deze volgorde nog eens goed bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het logischer is om artikel 2.6 voor 2.5 te plaatsen. De gemeenteraad stelt dit jaar vast dat de artikelen moeten worden omgewisseld. Uiteraard moeten deze ook hernummerd worden. Artikel 2.6 wordt artikel 2.5 qua nummering.

Technisch houdt dit in dat het wId van (voormalig) artikel 2.5 gelijk blijft, ook al is het nu eigenlijk artikel 2.6. Dat geldt ook voor het wId van (voormalig) artikel 2.6.

Term in een artikel wijzigen

Het mutatiescenario is in het leven geroepen om te tonen hoe het eruitziet als er een annotatie (OW) wordt gewijzigd. Het wijzigen van een bepaalde term kan ertoe leiden dat niet alleen een wijziging in de tekst, maar ook in de annotaties wenselijk is.

Schematische weergave van het wijzigen van een term bij muteren

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad van Gemeentestad heeft vorig jaar artikel 2.14 Bouwregels geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de term kantoren te wijzigen in kantoorruimten. Verder wil de gemeenteraad dat ook de activiteit exploiteren van een kantoor ook exploiteren van een kantoorruimte gaat heten. Dit zorgt ervoor dat bij de ‘regels op de kaart’ in het DSO-LV de activiteit onder de nieuwe term terug te vinden is.

Updates per e-mail ontvangen?