Presenteren

Een omgevingsdocument moet begrijpelijk zijn voor mensen. Daarom bieden we omgevingsdocumenten zo aan dat ze door een mens te interpreteren zijn èn leesbaar door machines. Uitgangspunt is dat de tekst, de bijbehorende locaties en de waarden die verschillende locaties hebben, zo worden gepresenteerd dat de raadpleger in staat is om het geheel te interpreteren.

Het presentatiemodel richt zich op het presenteren van een digitaal opgemaakt bestand. Presenteren betekent in dit geval: het weergeven, visualiseren van de inhoud van een regeling conform een afgesproken standaard.

Presenteren van de tekst van een besluit of regeling

Om een besluit of geconsolideerde regeling op een mensleesbare manier te presenteren is de STOP presentatiestandaard van toepassing. Meer informatie over de STOP presentatiestandaard is te vinden via de website van KOOP.

Het presentatiemodel legt de verbinding tussen de locatie en het besluit door een tekstuele aanduiding van de locatie in de tekst op te nemen, bijvoorbeeld gebied A. Op deze wijze wordt het informatieobject onderdeel van het besluit en krijgt het juridische status.

Mensleesbare tekstuele aanduiding en verwijzingen naar geografische informatieobjecten in de tekst van het besluit

Mensleesbare tekstuele aanduiding en verwijzingen naar geografische informatieobjecten in de tekst van het besluit

Het verschil tussen de LVBB en het DSO-LV is dat de LVBB document georiënteerd is, terwijl het DSO-LV geconsolideerde informatie laat zien over de verschillende documenten heen en in hun ruimtelijke context.

Presenteren in kaartbeeld: annoteren – symboliseren – presenteren

Voor de presentatie van een plan in een digitale kaart (DSO-viewer) is annoteren (het toevoegen van kenmerken) belangrijk. De volgende inhoudelijke annotaties gebruik je om een geometrie te verbeelden en zo de locatie aan te geven waar de regel geldig is:

  • Activiteit;
  • Gebiedsaanwijzing;
  • Omgevingswaarde;
  • Omgevingsnorm.

Met het annoteren van bovenstaande onderwerpen wordt de koppeling met een groep gebruikt om te bepalen met welke symboliek (kleur/arcering) een locatie in een kaartbeeld wordt weergegeven. Het principe hiervoor is generiek en kan toegepast worden op alle bovenstaande annotaties.

Dit principe kan het best toegelicht worden aan de hand van het voorbeeld in onderstaande afbeelding.

Conceptuele verbeelding van het principe annoteren - symboliseren - presenteren

Conceptuele verbeelding van het principe annoteren - symboliseren - presenteren

Bovenstaand voorbeeld laat zien hoe dit principe werkt bij het annoteren van een juridische regel. Het principe is echter generiek.

In het voorbeeld zie je een juridische regel waaraan een locatie is gekoppeld: gebied A. Ook is in de juridische regel de activiteit geannoteerd: een uitrit aanleggen. Bij het annoteren van de activiteit kan ook een activiteitengroep gekozen worden, in dit geval: uitwegactiviteit. De activiteitengroep staat in de symbolisatietabel waaraan een symbolisatie is gekoppeld, deze symbolisatie wordt op de kaart als verbeelding van de activiteit getoond.

De koppeling van de groep aan de annotatie bepaalt dus de symbolisatie waarmee de locatie wordt verbeeld op de kaart. Ditzelfde principe kan ook toegepast worden op de annotaties gebiedsaanwijzing, omgevingswaarde en omgevingsnorm. Bij deze annotaties is de groep bepalend voor de symbolisatie waarmee een locatie wordt verbeeld op de kaart.

Normwaarde

Voor de inhoudelijke annotaties omgevingswaarde en omgevingsnorm moet ook de normwaarde geannoteerd worden. De bijbehorende normwaarde kan gebruikt worden voor de verbeelding op de kaart. In de symbolenbibliotheek STOPTPOD zijn daarvoor kleur verlopen opgenomen om ranges van normwaarden te kunnen verbeelden.

Idealisatie

De idealisatie geeft aan op welke manier de begrenzing van een locatie geïnterpreteerd moet worden (bijv. exact of indicatief). Deze zou ook gebruikt kunnen worden bij de presentatie van objecten op de kaart. Dat kan bijvoorbeeld door voor objecten waarvan de begrenzing exact bedoeld is, symboolcodes uit de symbolenbibliotheek te kiezen met een gesloten lijn en voor objecten waarvan de begrenzing indicatief bedoeld is te kiezen voor een symboolcode die correspondeert met een onderbroken lijn.

Symbolenbibliotheek

In de DSO-viewer is de vergelijkbaarheid tussen bepaalde locaties en regels belangrijk. De DSO-viewer herkent de inhoudelijke annotaties en toont deze met een bepaalde, gestandaardiseerde kleur of arcering op de kaart.

Het kan natuurlijk zijn dat een bevoegd gezag bij de bekendmaking en publicatie van een omgevingsdocument bepaalde elementen in een omgevingsdocument wil benadrukken om een bepaalde boodschap over te brengen. Het presentatiemodel biedt bevoegde gezagen daarom ook enige vrijheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot de presentatie van een omgevingsdocument.

De symbolenbibliotheek biedt een ruim palet aan kleuren en vormen voor de visualisatie van een gekoppelde locatie. Het is niet mogelijk om in de symbolenbibliotheek symbolen toe te voegen. Een bevoegd gezag kan wel kiezen voor een ander symbool dan het standaardsymbool. De kleuren zoals voorgesteld in de symbolenbibliotheek zijn ondersteunend bedoeld. Bij het raadplegen van de kaart zal de gebruiker de kaartviewer interactief gebruiken (bijvoorbeeld door bepaalde kaartlagen aan of uit te zetten) om de juiste conclusies te kunnen trekken.

Symbolenbibliotheek

Voor ruimtelijke plannen gelden de RO-standaarden en de daarmee samenhangende verbeelding. Het presentatiemodel STOP/TPOD is hier niet op van toepassing. De symbolenbibliotheek in het presentatiemodel sluit wel zo veel mogelijk aan op de verbeelding van ruimtelijke plannen.

Symbolisatiemethoden

Met welke exacte symboliek een locatie in een kaartbeeld wordt getoond, is afhankelijk van de symbolisatiemethode die wordt toegepast. Het presentatiemodel biedt vier verschillende mogelijkheden om een locatie op een kaartbeeld in een viewer weer te geven:

  1. Symbolisatie op basis van een afgesproken standaard symbolisatie.
  2. Een eigen symbolisatie die afwijkt van de standaard symbolisatie.
  3. Een symbolisatie specifiek bedoeld voor een kaartviewer, afwijkend van bovenstaande symbolisatie.
  4. Werkingsgebieden.

Een uitleg over de symbolisatiemethoden met voorbeelden vind je in hoofdstuk 3 van het presentatiemodel.

Updates per e-mail ontvangen?