Publiceren

Om een omgevingsdocument bekend te maken of te publiceren, maakt plansoftware gebruik van de publicatieservice. Hierbij wordt er een opdracht gestuurd naar het Aanleverkoppelvlak.

De opdracht bestaat in het algemeen uit twee delen. Het eerste deel beschrijft wat de LVBB moet doen en bevat de gegevens daarvoor; dit deel is specifiek voor het Aanleverkoppelvlak van de LVBB en wordt in dit document beschreven. Als de opdracht een officiële publicatie betreft, is het tweede deel de officiële publicatie; deze is (in XML) gemodelleerd volgens de STOP standaard die in de hele keten geldt en wordt hier buiten beschouwing gelaten.

De LVBB zal na het afronden van de verschillende stappen een verslag sturen. De stappen zijn:

  1. Valideren van de officiële publicatie

    Dit is gelijk aan het uitvoeren van de validatie service.

  2. Registreren van de officiële publicatie

    Via software bevoegd gezag en het aanleverkoppelvlak op de LVBB. Er komt een publicatieverslag (na registratie) en een validatieverslag (na publicatie).

  3. Publiceren/bekendmaken van het besluit

    De LVBB zorgt ervoor dat het besluit bekendgemaakt wordt op het gevraagde moment en dat de overige systemen die op de LVBB zijn aangesloten op dat moment over het besluit beschikken. Vanaf dat moment zijn de resulterende geconsolideerde regelingen beschikbaar via LVBB en via de overige systemen, waaraan deze informatie verder wordt geleverd. Als het om technische redenen niet mogelijk is de bekendmaking of publicatie op het gevraagde moment uit te voeren, zal dat in het publicatieverslag worden aangegeven .

Als het technisch mogelijk is, zal het besluit altijd bekendgemaakt worden, ook als het samenstellen of valideren van de geconsolideerde regeling niet mogelijk is.

Updates per e-mail ontvangen?