Presenteren omgevingsplan

Een omgevingsdocument dient begrijpelijk te zijn voor mensen. Daarom dienen omgevingsdocumenten niet alleen machineleesbaar te worden aangeboden, maar ook op een voor de mens te interpreteren wijze. Uitgangspunt is dat de tekst, de bijbehorende locaties en de waarden die verschillende locaties hebben, zo overzichtelijk mogelijk worden gepresenteerd dat de raadpleger ze correct kan interpreteren.

Presentatiemodel

Het presentatiemodel beschrijft de richtlijnen ten aanzien van het presenteren van omgevingsdocumenten. Het model gaat in op het presenteren van tekst en het presenteren van geometrie en annotaties.

Voorbeelddocumenten

Principes van het functioneel presenteren

Het presentatiemodel wil grote complexiteit voorkomen ten aanzien van het presenteren van omgevingsdocumenten en wil de nodige flexibiliteit bieden in vormgeving. Daarom wordt het principe van functioneel presenteren gehanteerd.

Volgens het principe van functioneel presenteren worden er functionele eisen gesteld aan wát er weergegeven moet worden, maar het stelt geen eisen aan de exacte opmaakstijl zoals de exacte korpsgrootte van een lettertype of de kleur van een gebied in de kaart. Er is een scheiding tussen de functionele aanduiding (wat wordt er gepresenteerd?) en de stijl van het symbool, zoals de concrete kleurwaarden en mate van transparantie.

In de geest van de Omgevingswet is er bewust voor gekozen om bevoegde gezagen enige vrijheid te bieden ten aanzien van hoe zij hun omgevingsdocumenten en regelingen presenteren. De exacte wijze van presenteren is afhankelijk van welke boodschap het bevoegd gezag precies wilt overbrengen. Dit is mede afhankelijk van het medium waarin het omgevingsdocument wordt getoond.

Presenteren van een besluit of regeling

Een besluit bestaat uit de verschillende besluitonderdelen (regelteksten of teksten met een vrijetekststructuur), inclusief de verwijzing naar (geografische) informatieobjecten. Een besluit kan de vaststelling van een initieel besluit (een eerste versie) betreffen of een wijziging van een eerder genomen besluit.

De verwijzing naar een informatieobject dient in de mensleesbare weergave van het besluit opgenomen te worden middels een mensleesbare betekenisvolle tekstuele aanduiding zodat duidelijk is welke informatie als onderdeel van het besluit is vastgesteld. Het presentatiemodel legt de verbinding tussen het informatieobject en het besluit door een mensleesbare tekstuele aanduiding van het informatieobject in de tekst op te nemen. Op deze wijze wordt het informatieobject onderdeel van het besluit en krijgt het juridische status.

Geografisch informatieobject
Figuur 1: Mensleesbare tekstuele aanduiding en verwijzingen naar geografische informatieobjecten in de tekst van het besluit

De geconsolideerde versie van een omgevingsdocument wordt afgeleid uit het initiële besluit waarin steeds de (in werking getreden) wijzigingen uit de wijzigingsbesluiten zijn verwerkt tot een doorlopende versie van het omgevingsdocument. Dit wordt de geconsolideerde versie van het omgevingsdocument genoemd. De geconsolideerde versie vormt de basis voor de weergave van de regeling op overheid.nl en van het omgevingsdocument dat in het DSO-LV te raadplegen is.

Symbolenbibliotheek STOPTPOD

Compleet overzicht van de standaard symbolen.

Het verschil tussen de LVBB en het DSO-LV is dat de LVBB document georiënteerd is, terwijl het DSO-LV geconsolideerde informatie laat zien over de interbestuurlijke documenten heen en in combinatie met de ruimtelijke plannen.

De verschijningsvormen van besluiten en regelingen kunnen van elkaar verschillen afhankelijk van het medium waarin ze geraadpleegd worden. Voor de presentatie maken ze echter gebruik van dezelfde principes. Deze principes worden in de volgende paragrafen beschreven voor de presentatie van tekst en voor de presentatie in kaartbeeld.

Voorbeelden van HTML elementen

Via de teksteditor kunnen diverse HTML elementen geplaatst worden. Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe dergelijke elementen getoond worden.

Tabel 1: Overzicht van welke juridische regels in welk omgevingsdocument mogen voorkomen
 

Omgevingsplan

Omgevingsverordening

Waterschapsverordening

AmvB&MR

Regel voor iedereen

       

Instructieregel

       

Omgevingswaarderegel

       

 

Lijsten

Voorbeeld van een ‘unordered list’:

  • Heeft alleen werking voor de bestuursorganen van het bevoegd gezag dat de omgevingswaarde heeft vastgesteld.
  • Regel over een omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3 Omgevingswet;
  • Wordt gekozen als de juridische regel daadwerkelijk een omgevingswaarde vaststelt;

Voorbeeld van een ‘ordered list’:

  1. Symbolisatie op basis van een afgesproken standaard symbolisatie.
  2. Een eigen symbolisatie die afwijkt van de standaard symbolisatie.
  3. Een symbolisatie specifiek bedoeld voor een kaartviewer, afwijkend van bovenstaande symbolisatie.
  4. Werkingsgebieden.

 

Updates per e-mail ontvangen?