Staalkaarten en verordeningen opnemen in het omgevingsplan

Staalkaarten zijn voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan en zijn ontwikkeld door VNG. Ze zijn bedoeld als inspiratiebron voor opstellers van omgevingsplannen. Hierbij kunnen ze de verschillende onderdelen van iedere staalkaart gebruiken als bouwstenen uit een legodoos.

De VNG maakt inspanningen om meerdere staalkaarten op te zetten in samenwerking met Eenvoudig Beter en Aan de Slag met de Omgevingswet. Het is hierbij belangrijk om de standpunten te blijven bewaken die je als gemeente wil meenemen. Door integraal te werken komen gevolgen van keuzes in beeld die anders wellicht worden vergeten. Het is belangrijk vanaf het begin met alle betrokkenen aan tafel integraal het gesprek aan te gaan. Het heeft tijd nodig elkaars taal te leren spreken, omdat men uit verschillende werkvelden komt.

Staalkaarten bieden hierbij de volgende inzichten:

  • Het komen tot een omgevingsplan: wat kom je in zo’n proces tegen?

  • Werken vanuit een visie: weet je wat je opgaven, ambities en gebiedsbeschrijving zijn?

  • Maken van regels: hoe schrijf je je ambities weg in regels voor een omgevingsplan?

De gepubliceerde staalkaarten zijn te vinden op de website van VNG Er is ook een webinar beschikbaar over staalkaarten en ontwerp vragen

Staalkaart Casco

Het casco is een voorbeeldstructuur voor het omgevingsplan. Deze staalkaart geeft een structuur weer hoe een omgevingsplan zou kunnen worden opgebouwd. Het doel hiervan is om gemeenten te ondersteunen bij het maken van een omgevingsplan en de opgave hiertoe meer zichtbaar, hanteerbaard en vooral uitvoerbaar te maken. Het casco illustreert de verschillende type regels die een omgevingsplan kan bevatten en op welke plaats deze kunnen worden opgenomen. Onder het vaststellen van een omgevingsplan wordt hier ook het herzien van een omgevingsplan verstaan. In de structuur is ook rekening gehouden met de regels vanuit de STOP/TPOD standaard

Op verschillende plaatsen in het casco is ook aandacht besteed aan de relatie die bestaat tussen het omgevingsplan en de omgevingsvisie en het programma, al zijn deze aspecten ook ondergeschikt gelaten aan een structuur die zo goed mogelijk recht doet aan het omgevingsplan conform de gedachten van de Omgevingswet.

Het casco is te vinden op de website van VNG

Staalkaart integratie verordeningen

In deze staalkaart zijn voor vier activiteiten regels vanuit de model-APV in de structuur van het casco gezet. Voor elke activiteit zijn er verschillende varianten uitgewerkt om te laten zien op welke verschillende manieren activiteiten in een omgevingsplan kunnen worden geregeld. In de toelichting worden de gevolgen van de verschillende varianten uitgelegd. De staalkaart is een voorbeeld van de manier waarop een gemeente regels kan opnemen in het omgevingsplan. Hoewel gebruik is gemaakt van regelingen uit de modelverordeningen, is deze staalkaart geen modelverordening. Het is uiteindelijk aan de raad om te bepalen welke doelen zij heeft met het omgevingsplan en hoe zij het gemeentelijk beleid omzet in het omgevingsplan. De staalkaart ‘Integratie verordeningen’ is te vinden op de website van de VNG

Staalkaart Bestaande Woonwijk

Deze staalkaart geeft voorbeeldregels weer over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.  De bestaande woonwijk is een wijk waar iedere gemeente er wel één of meer van heeft. Het is een wijk waar geen grote ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar waar wel een aantal vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving spelen. De staalkaart geeft inzicht in hoe de systematiek van het omgevingsplan kan werken als ruimtelijke regels én milieuregels in het omgevingsplan worden geïntegreerd.  

Bij het opstellen van een omgevingsplan is het van belang om o.a te bepalen welke regels opgenomen worden voor welke activiteiten. Uiteraard zijn er meerdere ontwerpkeuzes. In deze staalkaart voor de Bestaande Woonwijk is een beperkt aantal activiteiten opgenomen. Denk hierbij aan woongerealateerde activiteiten zoals beroep aan huis en het bouwen van dakkappelen. Het doel van de staalkaart is om voorbeeldregels te laten zien en niet bedoeld als model-omgevingsplan.De staalkaart ‘Bestaande Woonwijk’ is te vinden op de website van de VNG en meer informatie kun je verkrijgen via het VNG webinar over Bestaande Woonwijk

Updates per e-mail ontvangen?