Waarom en hoe annoteer ik met Hoofdlijn?

Omgevingsdocumenten met vrijetekststructuur, zoals de omgevingsvisie en het programma, kun je annoteren met hoofdlijn. De tekst van deze omgevingsdocumenten zal, zeker als deze omvangrijk is, worden onderverdeeld, bijvoorbeeld in hoofdstukken en paragrafen. Door de tekst over een bepaald onderwerp die verspreid over die hoofdstukken staat met dezelfde hoofdlijn te annoteren, kan een viewer alle teksten over een bepaald onderwerp bij elkaar zetten. Met hoofdlijn biedt je de raadpleger een andere ordening van de tekst aan. Hoofdlijn heeft de gegevens soort en naam. Met het gegeven soort geef je een rode draad in het omgevingsdocument aan en bundel je een aantal hoofdlijnen. Voorbeelden van soort zijn ‘ambitie’ en ‘doel’. Vervolgens geef je iedere hoofdlijn binnen die soort een naam. Voor beide gegevens van hoofdlijn zijn er geen waardelijsten. De soort en naam kan je dus vrij invullen. Hoofdlijn hoort bij de tekst en wordt niet op de kaart weergegeven. Hoofdlijn is optioneel: gebruik ervan is dus niet verplicht.


Een voorbeeld

In hoofdstuk 1 van een omgevingsvisie worden de drie doelen vastgelegd die de gemeente met de omgevingsvisie wil bereiken: energieneutraal, klimaatbestendig en toerisme bevorderen, en 2 toekomstperspectieven: bevolkingskrimp en bevolkingsgroei. In ieder van de daarop volgende hoofdstukken wordt van een aspect van de fysieke leefomgeving (natuur, bodem, lucht, geluid etc) beschreven hoe voor dat aspect de drie doelen worden bereikt bij de twee toekomstperspectieven. In ieder hoofdstuk annoteer je dan de tekst over het bereiken van het doel energieneutraal met hoofdlijn met als soort Doel en als naam Energieneutraal. Dat zelfde doe je met de teksten over de doelen klimaatbestendig en toerisme bevorderen. De teksten over de verschillende toekomstperspectieven annoteer je met hoofdlijn met als soort Toekomstperspectief en als naam bevolkingskrimp respectievelijk bevolkingsgroei. De viewer kan dan alle teksten die gaan over het bereiken van het doel energieneutraal voor de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving bij elkaar zetten.

Updates per e-mail ontvangen?