Annoteren artikelstructuur

Annoteren is het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken.

Het doel van annoteren

Annoteren maakt het mogelijk dat initiatiefnemers informatie op maat kunnen krijgen. Waar voorheen een volledig besluit doorgenomen moest worden bestaat nu de mogelijkheid onderdelen van het besluit bepaalde kenmerken mee te geven. Deze kenmerken zorgen dat bijvoorbeeld gefilterd kan worden op bepaalde onderwerpen of dat locaties een extra duiding krijgen zoals bijvoorbeeld een beperkingengebied.

Om annoteren goed te begrijpen is uitleg omtrent de samenhang van informatie nodig. Een omgevingswetbesluit wordt namelijk uit twee onderliggende standaarden opgebouwd. Ten eerste moet een besluit aan de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen (hierna de LVBB) aangeboden worden. Hierin wordt de tekst en het gebied waar het hele besluit werking heeft (het werkingsgebied) vastgelegd. Hiervoor is de STOP standaard van belang. Dit wordt tevens het ‘wettelijk spoor’ genoemd. De LVBB distribueert vervolgens informatie naar een aantal portalen zodat een publicatie in bijvoorbeeld de Staatscourant kan plaatsvinden. Een van deze distributies gaat richting de DSO viewer. Hierbij worden echter niet de besluitteksten zelf maar verwijzingen er naartoe verzonden. Deze verwijzingen die de brug tussen LVBB en de viewer maken zijn vastgelegd in het Informatiemodel Omgevingswet (hierna IMOW) door middel van de objecten Regeltekst (artikelstructuur) en Tekstdeel (vrijetekst structuur). Dit zorgt ervoor dat een locatie of filtermogelijkheid in de viewer gekoppeld wordt bijbehorende teksten in de LVBB. Dit wordt ook wel het servicespoor genoemd.

lvbb naar dso

Een werkbare voorziening voor eindgebruikers is dus sterk afhankelijk van de mate waarin besluiten door opstellers voorzien worden van annotaties.

Soorten annotaties

Zoals in voorgaand hoofdstuk benadrukt is zijn annotaties belangrijk voor een goede vindbaarheid van informatie. Hierin zijn echter twee soorten te onderscheiden:

Structuur annotatie

De structuur annotatie helpt informatie te clusteren door het besluit of in sommige gevallen zelfs tussen verschillende besluiten. Hieronder staan de verschillende structuur-annotaties en beoogde werking kort opgesomd.

  • Thema: zorgt dat er een label aan de tekst geplakt wordt zoals bijv. Externe Veiligheid. De waarden hiervoor zijn vastgelegd in een waardelijst zodat uniformiteit in gebruik ontstaat. Hierdoor is het tevens mogelijk te filteren in de viewer wanneer iemand alle informatie over bijv. Externe Veiligheid wil weten. Om voldoende diversiteit te creëren is tevens een subthema mogelijk om informatie verder te specificeren
  • Hoofdlijn: zorgt ervoor dat de rode draad binnen een document herkenbaar wordt. Wanneer bijv. energietransitie op verschillende plekken in een besluit terugkomt kunnen de teksten door middel van hoofdlijn aan elkaar gerelateerd worden.

Locatiegebonden annotatie

Locatiegebonden annotaties verbinden de tekst aan een bepaalde locatie en kunnen hier andere kenmerken aan toevoegen zodat duidelijk wordt welke mogelijkheden een locatie heeft.

  • Locatie: de simpelste vorm is om een alleen een locatie toe te voegen aan een tekst. Hierdoor weet een initiatiefnemer welke tekst betrekking heeft op welke locatie
  • Gebiedsaanwijzing: bij een gebiedsaanwijzing wordt een kenmerk meegegeven aan een locatie. Bijv. beperkingengebied of aandachtsgebied. Dit geeft meer context over hoe het bevoegd gezag een gebied kenmerkt.
  • Activiteit: een activiteit zegt iets over menselijk handelen wat op een bepaalde locatie is toegestaan of niet. Activiteiten vormen tevens de koppeling naar toepasbare regels (vragenbomen) die initiatiefnemer doorloopt voor een vergunningsaanvraag.
  • Omgevingsnorm: zegt iets over een bepaalde norm die in het besluit gesteld is. Bijv. de maximum bouwhoogte. Wordt altijd uitgedrukt in een omgevingswaarde zoals bijvoorbeeld ‘meters boven NAP’.
  • Omgevingswaarde: zegt iets over een bepaalde waarde die ergens vastgelegd is. Bijvoorbeeld een geluidproductieplafond.

Omdat de toepassing per omgevingswetbesluit anders kan zijn staan alle mogelijkheden gedetailleerd uitgeschreven in een van de verschillende ToepassingsProfielen OmgevingsDocument (hierna TPOD) welke te vinden zijn op de website van Geonovum.

Toepassen van annoteren

Een juridische regel kun je annoteren met een (of meerdere) van bovenstaande inhoudelijke annotaties. De regeltekst bevat de juridische regel(s). In technische zin zal een annotatie gekoppeld worden op het niveau van de regeltekst.

Regels bouwen

Annoteren juridische regel

In het DSO-LV zal bij bevraging wel het gehele artikel met leden getoond worden, zodat de gebruiker de juridische regels in de juiste en volledige context kan interpreteren. Als een juridische regel niet wordt geannoteerd, dan is deze ook niet vindbaar in het DSO-LV. Zie bovenstaande figuur voor een schematische weergave.

Updates per e-mail ontvangen?