Annoteren

Annoteren is het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen waardoor die gegevens machineleesbaar worden. Hierdoor kan een gebruiker deze regels op hun eigenschappen bevragen via zoektermen. Ze helpen ook om regels op hun eigenschappen te kunnen presenteren op een kaart. Annoteren helpt verder bij het verbinden van toepasbare regels - oftewel vragenbomen - aan regels met werkingsgebieden. Op vrijwel alle objecten of tekstelementen zijn annotaties mogelijk.

In het IMOW zijn vanuit een informatiekundige blik alle objecten beschreven die van belang zijn voor het annoteren en het opstellen van omgevingsdocumenten en voor de informatieverschaffing in DSO-LV.

Annotatiemogelijkheden per omgevingsdocument

In de TPOD is gespecificeerd van welke annotatie mogelijkheden je gebruik kan  maken volgens IMOW. In de tabel 'Overzicht te gebruiken STOP- en TPOD-objecten per omgevingsdocument' is voor alle annotaties uitgewerkt welke bruikbaar zijn in bepaalde omgevingsdocumenten.

Download tabel

Annoteren: juridische regels versus tekstdelen

In de standaarden wordt onderscheid gemaakt tussen het annoteren van regels en het annoteren van vrije teksten. Hieronder lichten we beide varianten toe.

Annoteren juridische regels

Een juridische regel kun je annoteren met één of meerdere inhoudelijke annotaties. De regeltekst bevat de juridische regel(s). In technische zin zal een annotatie gekoppeld worden op het niveau van de regeltekst. In onderstaand schema is weergegeven hoe je één of meerdere juridische regels annoteert in een regeltekst.

schematische weergave van annoteren één of meerdere juridische regels in een regeltekst

In het DSO-LV zal bij een bevraging het gehele artikel met leden getoond worden, zodat de gebruiker de juridische regels in de juiste en volledige context kan interpreteren. Als een juridische regel niet wordt geannoteerd, dan is deze ook niet vindbaar in het DSO-LV.

Annoteren tekstdeel

In een aantal omgevingsdocumenten - zoals de Omgevingsvisie - kan je tekstdelen annoteren. De annotatie kan -in inhoudelijke zin- betrekking hebben op een heel tekstdeel of, indien gewenst, op een onderdeel daarvan. In technische zin zal een annotatie echter gekoppeld worden op het niveau van de divisie. Elke annotatie verwijst naar de identificatie van het tekstdeel.

schematische weergave annoteren meerdere tekstdelen binnen en divisie

Schematische weergave annoteren tekstdeel

In het DSO-LV zal bij bevraging altijd de volledige divisie als resultaat worden weergegeven en niet de individuele formele inhoud. Op deze manier wordt de volledige context getoond inclusief alle koppen.

Updates per e-mail ontvangen?