Werkplaats Projectbesluit provincie Gelderland

In de werkplaats TPOD Projectbesluit heeft de provincie Gelderland ervaring opgedaan met het opstellen, structureren, annoteren en weergave in DSO-LV.  

In deze werkplaats gaat het nadrukkelijk níet om de inhoud van het plan maar om het testen van het instrument. Aan het eind van de werkplaats wil provincie Gelderland graag een bruikbare structuur/template hebben wat te gebruiken is bij het opstellen van projectbesluiten. Ook willen ze een beeld hebben van hoe zo'n projectbesluit er uit ziet in het DSO bij bekendmakingen en in de viewer Regels op de Kaart. Bij het opstellen van het omgevingsdocument wordt gebruik gemaakt van de software van Tercera, GISkit en het tijdelijke Geonovum-sjabloon. De resultaten worden aangeboden aan de DSO-keten zodat we lessen kunnen trekken uit hoe het resultaat van het document in DSO wordt getoond. 

Casus Windpark Bommelerwaard-A2 is een bestaande casus waarvoor al content is (LINK RP.nl). Het plan is al onherroepelijk en een paar jaar ouder. Interessant omdat het een complex plan is, er een MER voor gedaan is en er waarschijnlijk veel overlap is met onderliggende bestemmingsplannen (straks omgevingsplan), omdat voor de windturbines bijv. ook veiligheidszones moeten worden vastgelegd.

Leerdoelen: 

 • Ontwikkelen van een format/goede structuur voor een projectbesluit bij de provincie Gelderland 
 • Ervaring opdoen met het annoteren (van het vrijetekstdeel) van een projectbesluit met Tercera-software 
 • Ervaring opdoen met het annoteren (van het vrijetekstdeel) van een projectbesluit met GISkit-software 
 • Ervaring opdoen met het annoteren van het tijdelijk regeling deel met het (tijdelijke) Geonovum-sjabloon 
 • Praktisch inzicht krijgen hoe de plannen landen in het DSO-stelsel 
 • (Praktisch) Inzicht krijgen in regels die een Omgevingsplan wijzigen in het projectbesluit 

Buiten scope van deze werkplaats zijn: 

 • Inhoud van het plan 
 • Voortraject (proces) dat voorafgaat aan een projectbesluit 
 • Meervoudig bronhouderschap   

Binnen deze breed gedeelde opvolgende werkplaats projectbesluit Windpark Bommelerwaard met toehoorders uit provincies en waterschappen heeft de provincie Gelderland met een multidisciplinair team, onder begeleiding van Geonovum, ervaring opgedaan met het opstellen en annoteren van een projectbesluit met een tijdelijk regelingdeel waarmee het omgevingsplan van de gemeente Zaltbommel werd gewijzigd.

Leerdoelen:

 • Ontwikkelen van een eigen format/goede structuur voor een projectbesluit voor de provincie Gelderland (vanuit inhoud & techniek)
 • Ervaring opbouwen met het annoteren van een projectbesluit met de plansoftware 
 • Ervaring opdoen met het wijzigen van een omgevingsplan met het tijdelijk regelingdeel

Een format voor het projectbesluit ontwikkelen

De provincie Gelderland heeft een format, in de vorm van een modelprojectbesluit, voor eigen gebruik ontwikkeld. Hierbij is veel aandacht besteed aan welk soort teksten in welke onderdelen van de tekstmodellen voor Besluit en Regeling horen te staan. Er is ook een standaard-opzet voor de motivering van het besluit bepaald. In dit format is ook opgenomen dat het annoteren tegelijk met het opstellen van de tekst van het projectbesluit moet worden uitgevoerd. Geconstateerd is namelijk dat als je eerst de tekst schrijft en dan pas gaat annoteren, je tegen problemen kunt aanlopen, zoals het moeten herschrijven, niet uitkomen met annotaties en daardoor slechte vindbaarheid in de DSO-viewer.

 Bij het maken van het format zijn de volgende lessen geleerd:

 • Er is een duidelijk inhoudelijk verschil tussen de beschrijving van het project die thuishoort in de Regeling met het vrijetekstdeel van het projectbesluit en de onderbouwing van het besluit die in het onderdeel Motivering van het Besluit moet worden geplaatst. Dubbelingen en inconsistenties daartussen moeten worden voorkomen. Er is ook een verschil in waar je de verschillende onderdelen kunt raadplegen: de Regeling, met de beschrijving van het project in tekst en kaart, zie je op overheid.nl en in de DSO-viewer. Het Besluit, met daarin de motivering, vind je alleen op overheid.nl.
 • Tijdens de werkplaatsbijeenkomsten is veel gesproken over bijlagen. Geconcludeerd werd dat het aan te raden is om bijlagen in XML-formaat op te maken. Dergelijke bijlagen zijn zowel in de DSO-viewer als op overheid.nl beter te raadplegen. Soms ontkom je er niet aan om een bijlage in pdf-formaat mee te leveren, in de vorm van een informatieobject. Dit geldt vooral voor onderzoeksrapportages.
 • Er zijn inhoudelijke verschillen tussen het inpassingsplan en het projectbesluit die worden veroorzaakt door de andere eisen die de Omgevingswet aan het projectbesluit stelt. Dit leidt deels tot een andere werkwijze.

Ervaring opbouwen met het annoteren van het vrijetekstdeel van het projectbesluit in de software 

 • Met een annotatie gebiedsaanwijzing wordt duidelijk om wat voor soort gebied het gaat en krijgt de locatie een herkenbare legenda en kleur op de kaart; bijkomend voordeel is dat deze beter zicht- en vindbaar wordt in de viewer. Gebruik van dezelfde groep leidt ertoe dat de verschillende gebiedsaanwijzigingen dezelfde kleur krijgen.
 • Door het gebruik van de annotatie thema kunnen teksten per thema gestructureerd worden en kan je in de viewer selecteren op een bepaald thema. Thema is een tekst-annotatie, thema zie je niet op de kaart.
 • De annotatie hoofdlijn maakt het mogelijk om belangrijke onderdelen van de tekst te markeren zodat ze na filtering in een viewer in samenhang gelezen kunnen worden. Hoofdlijn geeft dus een andere doorsnede van de tekst dan de structurering in hoofdstukken et cetera. In de DSO-viewer kun je hoofdlijn alleen gebruiken voor het filteren binnen een document en niet tussen verschillende omgevingsdocumenten.
 • Het is verstandig om vooraf goed na te denken over de citeertitel van regeling en besluit. Het is nu namelijk niet mogelijk om de citeertitel te wijzigen. Dit komt doordat metadata nog niet gemuteerd kunnen worden. Als je er pas na publicatie achterkomt dat je een ongelukkige citeertitel gekozen hebt, kun je die niet meer veranderen. Dat kan vervelend zijn, want de DSO-viewer gebruikt de citeertitel voor diverse doeleinden.

Ervaring opdoen met het wijzigen van een omgevingsplan d.m.v. een tijdelijk regelingdeel

In de loop van de werkplaats werd de mogelijkheid om met het projectbesluit een omgevingsplan te wijzigen toegevoegd aan de software die de provincie gebruikt. De geleerde lessen hier zijn:

 • Op het moment van publiceren van het projectbesluit konden veel gemeenten hun omgevingsplan alleen met Intrekken & vervangen wijzigen. Intrekken & vervangen van de hoofdregeling van het omgevingsplan kan niet worden toegepast wanneer er een of meerdere tijdelijk regelingdelen bij het omgevingsplan horen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente Zaltbommel de hoofdregeling van het eigen omgevingsplan niet meer kon wijzigen, is er een dummy-omgevingsplan van Zaltbommel gepubliceerd, waaraan het tijdelijk regelingdeel van het projectbesluit is toegevoegd. Inmiddels kunnen alle gemeenten hun omgevingsplan wijzigen met de wijzigingsmethode Integrale tekstvervanging. Bij die wijzigingsmethode doet zich het genoemde probleem niet voor.
 • De provincie veronderstelde dat de gemeente verplicht zou zijn om de regels uit het tijdelijk regelingdeel vanuit het projectbesluit over te nemen in het eigen deel van het omgevingsplan en vroeg zich af of en zo ja op welke manier zij daarmee rekening zou moeten houden bij het opstellen en annoteren van de regels in het tijdelijk regelingdeel.  Het antwoord daarop is dat dat deze veronderstelling niet Klopt. In principe is het tijdelijk regelingdeel waarmee een projectbesluit het omgevingsplan wijzigt, bedoeld als permanent onderdeel van het omgevingsplan. Wanneer de gemeente het onwenselijk vindt dat er permanent regels in een tijdelijk regelingdeel staan, kan zij er uiteraard na verloop van tijd voor kiezen om die regels uit het projectbesluit over te nemen in de hoofdregeling van het omgevingsplan.

Naast deze leerdoelen heeft de provincie Gelderland onderzocht hoe zij de uitbesteding van het maken van een projectbesluit aan een adviesbureau het beste kan aanpakken. Daarbij moet er voor gezorgd worden dat het adviesbureau waaraan wordt uitbesteed gebruik maakt van het door de provincie ontwikkelde format voor het projectbesluit. Ook is van belang dat de bestandenset die het adviesbureau oplevert, ingelezen kan worden inde plansoftware van de provincie.

 

Het projectbesluit is te bekijken via de DSO pre-omgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home

Kies dan voor Regels op de kaart

Kies zoeken op document en vul in: /akn/nl/act/pv25/2022/projctbesluit20221027

Klik hier om ook de opname van de werkplaatssessie te bekijken

 

Updates per e-mail ontvangen?