Wijzigen van het omgevingsplan met STOP/TPOD - procedure deel 1

De wijzigingsprocedure voor een omgevingsplan bestaat globaal uit de voorbereiding, de ontwerpfase, de vaststelling en de beroepsfase. Over hoe je de standaard voor het Omgevingsplan toepast in de voorbereidingsfase en de ontwerpfase hebben we een nadere toelichting geschreven. In een volgend artikel gaan we in op toepassing in de vaststellingsfase en in de beroepsfase.
  

schematische weergave wijzigingsprocedure

 Afb. schematische weergave van de procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan
 

Voorbereidingsfase

Van  het voornemen om een omgevingsplanwijziging vast te stellen moet je een kennisgeving in het publicatieblad van de gemeente plaatsen. Bij het opstellen van die kennisgeving gebruik je de STOP/TPOD-standaard. De kennisgeving moet je aanleveren aan de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

In de informele voorbereidingsfase van een procedure tot wijziging van een omgevingsplan ben je niet verplicht tot het gebruik van de STOP/TPOD-standaard. Het is wel nuttig in deze fase om de standaard toe te passen voor uitwisseling tussen je gemeente, het adviesbureau en de regiopartijen. Concept- of voorontwerpversies komen niet in het gemeentelijke publicatieblad en ook niet in het Omgevingsloket. Meer informatie over de voorbereidingsfase vind je in paragraaf 10.4.2 Voorbereidingsfase van het TPOD omgevingsplan.


Ontwerpfase

Vanaf de ontwerpfase ben je wèl verplicht de STOP/TPOD-standaard toe te passen. Er is geen landelijke besloten omgeving voor het bekijken van voorgestelde besluiten. Voor de interne besluitvorming die vooraf gaat aan de terinzagelegging van het ontwerp gebruik je daarom een versie van het ontwerpbesluit uit je eigen plansysteem.

In je plansysteem heb je de wijzigingen in het omgevingsplan voorbereid. In het besluit-deel moet je het WijzigArtikel toevoegen waarin je aangeeft wat het voorgenomen besluit is. Dit artikel verwijst naar de WijzigBijlage, waarin de wijzingen in de regels van het omgevingsplan staan.

Bij de publicatie horen ook gegevens óver het besluit, waarin je onder andere aangeeft dat het om een ontwerpbesluit gaat en op welke datum het ontwerpbesluit in het gemeenteblad moet staan. Ook lever je bij het onwerpbesluit een Procedureverloop aan. Daarmee lever je ten minste één van de Procedurestappen Vaststelling en Ondertekening aan. Bij de Procedurestap Vaststelling geef je de datum aan waarop B&W het ontwerpbesluit hebben vastgesteld. Bij de Procedurestap Ondertekening geef je de datum aan waarop B&W het ontwerpbesluit hebben ondertekend (of waarop dat namens hen is gedaan). Met de kennisgeving vul je het Procedureverloop aan met de data van begin (Procedurestap Begin inzagetermijn) en einde (Procedurestap Einde inzagetermijn) van de inzagetermijn van het ontwerpbesluit. Deze data zie je ook in het Omgevingsloket.

Voor de toepassing van afdeling 3.4 Awb moet je het ontwerp-wijzigingsbesluit publiceren in het publicatieblad van je gemeente. Voorafgaand aan de start van de inzagetermijn moet je in datzelfde publicatieblad kennis geven van de terinzagelegging van stukken en van de termijn waarin er zienswijzen ingediend kunnen worden en door wie. Het ontwerpbesluit èn de kennisgeving lever je hiervoor conform STOP/TPOD aan de LVBB aan. De LVBB zorgt voor de publicatie van ontwerpbesluit en kennisgeving in het gemeenteblad. Ook genereert de LVBB een ontwerpregeling van het omgevingsplan: een regelingversie waarin het wijzigingsbesluit is verwerkt. De LVBB levert de ontwerpregeling door aan het Omgevingsloket. Zie voor meer informatie over de planning van het aanleveren van ontwerpbesluit en kennisgeving deze toelichting op wegwijzertpod.nl.

De volledige informatie over de ontwerpfase vind je in paragraaf 10.4.3 Ontwerpfase en ontwerpbesluit van TPOD omgevingsplan. 

Updates per e-mail ontvangen?