Wijzigen van het omgevingsplan met STOP/TPOD – procedure deel 2

De wijzigingsprocedure voor een omgevingsplan bestaat globaal uit de voorbereiding, de ontwerpfase, de vaststelling en de beroepsfase. In een eerder artikel zijn we ingegaan op de voorbereidingsfase en de ontwerpfase. In dit artikel lichten we toe hoe je de standaard voor het omgevingsplan toepast in de vaststellingsfase en in de beroepsfase. 

schematische weergave wijzigingsprocedure

Vaststellingsfase 

In je plansysteem heb je -in de ontwerpfase- de wijzigingen in het omgevingsplan voorbereid. Eventuele aanpassingen die in de vaststellingsfase nodig zijn, naar aanleiding van zienswijzen of ambtshalve, verwerk je in je plansysteem. Dat kunnen aanpassingen van de tekst, van de locaties en GIO’s en van andere annotaties zijn. In het besluit-deel moet je het WijzigArtikel toevoegen waarin je aangeeft dat de gemeenteraad of college besluit het omgevingsplan te wijzigen. Dit artikel verwijst naar de WijzigBijlage, waarin de wijzigingen in de regels van het omgevingsplan staan. Als je plansysteem gebruik maakt van de methode Integrale tekstvervanging (waarbij de volledige nieuwe versie van de regeling in de WijzigBijlage staat) moet je in het besluit-deel ook beschrijven wat de wijzigingen zijn. In het onderdeel Motivering in het besluit-deel pas je waar nodig de motivering van het besluit aan. In dit onderdeel leg je ook vast hoe het participatieproces is verlopen. In de Sluiting geef je aan dat tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. 

Er is geen landelijke besloten omgeving waar college, raadsleden en hun adviseurs voorgestelde besluiten kunnen bekijken. Voor de besluitvorming gebruik je daarom een versie van het definitieve besluit uit je eigen plansysteem. De gemeenteraad of het college stelt het besluit om het omgevingsplan te wijzigen vast. Daarbij kan het bestuursorgaan nog wijzigingen aanbrengen. Als die er zijn, verwerk je die in je plansysteem. 

Na de vaststelling door de raad of het college moet je zorgen voor de bekendmaking van het definitieve wijzigingsbesluit in het gemeenteblad. Ook moet je in het gemeenteblad kennisgeven van de terinzagelegging van bij het besluit behorende stukken en van de mogelijkheid om beroep tegen het besluit in te stellen (wie kan beroep instellen, wanneer en waar).  

Het definitieve besluit en de kennisgeving moet je conform STOP/TPOD aan de LVBB aanleveren. Dat doe je voor beide vanuit je plansysteem. Bij de publicatie horen ook gegevens óver het besluit, waarin je onder andere aangeeft dat het om een definitief besluit gaat, op welke datum het besluit in het gemeenteblad moet staan (datum bekendmaking, in principe niet eerder dan 2 weken na de vaststelling) en op welke datum het besluit in werking treedt (in principe niet eerder dan 4 weken na de bekendmakingsdatum). Ook lever je bij het besluit een Procedureverloop aan. Daarmee lever je de Procedurestappen Vaststelling en Ondertekening aan.  

Bij de Procedurestap Vaststelling geef je de datum aan waarop raad of college het wijzigingsbesluit heeft vastgesteld.  

Bij de Procedurestap Ondertekening geef je de datum aan waarop namens raad of college het besluit is ondertekend. Met de kennisgeving vul je het Procedureverloop aan met de datum van einde van de beroepstermijn (Procedurestap Einde beroepstermijn). 

Als dat allemaal gedaan is, publiceer je het definitieve besluit via je plansysteem naar de LVBB. Daarna publiceer je, ook vanuit je plansysteem, de kennisgeving naar de LVBB. De LVBB zorgt voor de bekendmaking van het besluit in het gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl. De LVBB genereert uit het wijzigingsbesluit een nieuwe versie van de geconsolideerde regeling van het omgevingsplan: een regelingversie waarin het wijzigingsbesluit is verwerkt. Die nieuwe versie van het omgevingsplan staat vanaf de inwerkingtredingsdatum van het wijzigingsbesluit in het gemeenteblad op lokaleregelgeving.nl. De LVBB levert de nieuwe geconsolideerde regeling van het omgevingsplan door aan het Omgevingsloket, waar die versie na de bekendmaking in de viewer Regels op de kaart zichtbaar is. De LVBB zorgt ook voor de plaatsing van de kennisgeving in het gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl.  

Lees meer in 10.4.4 Fase van vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding: definitief besluit van het TPOD Omgevingsplan. 

Beroepsfase 

Tegen het besluit tot wijziging van het omgevingsplan kan rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Er kan ook voorlopige voorziening worden gevraagd. Op termijn kan je met behulp van de STOP/TPOD-standaard procedure- en statusinformatie gedurende de beroepsfase aan de LVBB doorgeven. Dat wordt nu nog niet ondersteund. Als de Raad van State het wijzigingsbesluit geheel of gedeeltelijk vernietigt, moet je mededeling van die uitspraak doen, en moet je zorgen voor het verwerken van de uitspraak in het omgevingsplan. Dat doe je voorlopig, zolang stelsel en plansoftware de Mededeling nog niet ondersteunen, door een BesluitCompact aan de LVBB aan te leveren, met in de WijzigBijlage de wijzigingsinstructies voor het omgevingsplan. 

Lees meer hierover in 10.4.5 Beroepsfase van het TPOD Omgevingsplan 

Updates per e-mail ontvangen?