Werkplaats Derde tranche

Om de mogelijkheden van het voorbereidingsbesluit, de instructie en de reactieve interventie te verkennen en ervaringen te delen heeft Geonovum de werkplaats Derde Tranche georganiseerd.

De naam komt voort uit het feit dat de TPOD's voor deze drie omgevingsdocumenten in de derde tranche zijn uitgekomen. In deze werkplaats zijn professionals van verschillende bevoegd gezagen bij elkaar gekomen om aan de slag te gaan met de genoemde omgevingsdocumenten. Het uiteindelijke doel van de werkplaats is om te komen tot concrete resultaten van een vorm-inhoudelijk en technisch goed omgevingsdocument. De focus lag hier vooral op het voorbereidingsbesluit.

De geleerde lessen die hieruit getrokken worden, staan hieronder per omgevingsdocument beschreven.

Instructie

Gedeputeerde Staten en de minister kunnen het bestuur van gemeente, provincie en waterschap een instructie geven over de uitoefening van een taak of bevoegdheid. Een instructie is de opdracht van Gedeputeerde Staten of minister gericht tot één of beperkt aantal gemeente(n), waterschap(pen) of provincie(s). De Instructie kan o.a. gaan over:

  • stellen van regels in omgevingsplan 
  • stellen van regels in omgevingsverordening 
  • projectbesluit van provincie of waterschap 
  • beheer van watersystemen

Zie ook: Instructie

Voorbereidingsbesluit

Bestuursorganen van gemeente, provincie en Rijk kunnen voorbereidingsbesluit nemen met het oog op voorbereiding van omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit, instructieregel of instructie. Voorbereidingsbesluit is besluit ter voorbereiding van ander besluit:

  • wijziging omgevingsplan
  • wijziging omgevingsverordening
  • projectbesluit
  • instructie of instructieregel, uit te voeren door wijziging omgevingsplan

Voorbereidingsbesluit voorkomt dat een locatie minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van bepaald doel Voorbereidingsbesluit wijzigt omgevingsplan of omgevingsverordening met voorbeschermingsregels. Voorbeschermingsregels voegen regels toe of stellen bestaande regels buiten toepassing.

Zie ook: Voorbereidingsbesluit

Reactieve interventie

Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat een onderdeel van een besluit tot vaststelling of wijziging van een omgevingsplan geen deel van dat omgevingsplan uitmaakt. Bekendmaking van de reactieve interventie volgt binnen vier weken na bekendmaking besluit tot wijziging omgevingsplan.

De reactieve interventie en besluit tot wijziging omgevingsplan treden in werking vier weken na bekendmaking besluit tot wijziging omgevingsplan. Tegen beide is beroep mogelijk. Het uitgangspunt van de wetgever is: reactieve interventie is een vorm van meervoudig bronhouderschap. De provincie wijzigt het omgevingsplan.

Zie ook: Reactieve interventie

Terugkijken

Updates per e-mail ontvangen?