Werkplaats Waterbeheerprogramma

Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap Delfland, Unie van Waterschappen en Geonovum hebben de praktijkproef Waterbeheerprogramma samen doorlopen. In diverse werksessies is geoefend met het annoteren van een waterbeheerprogramma. Er is geannoteerd met: divisie, divisietekst, tekstdeel, hoofdlijn en locatie. Het waterbeheerprogramma is via de LVBB gepubliceerd en in de DSO-viewer zicht- en raadpleegbaar. 

Een belangrijk onderdeel van het waterbeheerprogramma van waterschap Vallei en Veluwe zijn de tabellen met gebiedsdoelen waarin verhaallijnen, gebiedskansen, maatschappelijke thema’s, doelen en rol van het waterschap aan deelgebieden worden gekoppeld. Dit zijn grote tabellen met veel informatie. De informatie in de tabellen is heel geschikt om te verrijken met annotaties omdat je daardoor na een prik op de kaart zou kunnen laten zien welke kansen, doelen etc. voor die locatie zijn voorzien. Doordat de tabellen zo groot zijn en zoveel verschillende informatie bevatten lukt dat niet. Alle annotaties worden namelijk aan de hele tabel toegevoegd, het is niet mogelijk om aan te geven welke annotaties bij welke cel van de tabel horen. In de praktijkproef hebben we onderzocht in welke vorm een tabel wel annoteerbaar is. We hebben dat gedaan door de tabel op verschillende manieren op te knippen en de kleine tabellen te annoteren. 

Bevindingen praktijkproef Waterbeheerprogramma

  • Het annoteren van informatie uit een grote tabel met veel informatie leidt niet tot een goede locatiegerichte ontsluiting van de informatie uit die tabel. Annotaties worden aan de hele tabel toegevoegd, het is niet mogelijk om te annoteren per cel of per deel van de tabel. 

  • Een goede locatiegerichte ontsluiting van de informatie uit de tabel lukt wel wanneer je de tabel opknipt in kleine stukjes. 

  • Het is niet nodig om alle informatie ín de tabel (in tekst en/of symbolen) te zetten, een deel van de informatie kan ook door middel van de annotaties worden overgebracht. Dat kan bijvoorbeeld door het annoteren met Hoofdlijn.

Presentatie praktijkproef Waterbeheerprogramma

 

Opname praktijkproef Waterbeheerprogramma

External video URL

Updates per e-mail ontvangen?